ADVANTİX
Etken Maddeler İmidakloprid | Permetrin/permetrin Kombinasyonları
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Köpek
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

Advarrüx tüplerinin her 100 mi berrak sarımtırak-kahverengimsi çözeltisi 10 g imidakloprit ve 50 g permethrin ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Advanüx kloroniketinil gruptan olan imidakloprit ve sentetik pretroit sınıfına giren permethrin içerir ve köpeklerde ektoparaziter mücadele için deri üzerine damlatılarak kullanılır. Bu kombinasyon insektisit, akarisit ve repellent (kovucu) olarak etki eder.

İmidakloprit kloronikotinil grubuna dahil bir ektoparaziter olup pirelerin ergin ve larva tbrmlanna etki eder. İmidakloprit insektlerin merkezi sinir sisteminin post sinaptik bölgelerindeki nikotineıjik asetilkolin reseptörlerine yüksek derecede af- tinite gösterir. İnsekUerdeki kolinerjik iletimlerin inhibisyonu sonucunda insektler felç olur ve ölürler.

Permethrin birinci jenerasyon sentetik piretrolt sınıfına giren bir insektisittir. Piretroitler vertebralılann ve vertebrasızlann sodyum sinir iletim kanallarını etkiler. Piretroitler açık-kanal bloke ediciler olarak bilinirler ve sodyum kanallarını etki­leyerek aktivasyon ve inaktivasyon özelliklerini yavaşlatırlar. Bu da parazitlerde sürekli olarak aşırı uyarılma durumu oluşturarak tüm vücut boyunca tremodarın gelişimi, inkoordinasyon, dorsal kaslarda ani titremeler, aşırı uyarılma ve ölüm ile sonuçlanır.

Slnerji: Laboratuar koşullannda, her iki aktif madde kombinasyonu arasında sinerji tespit edilmiştir. Permethrinin etkisi, nöronlan eş zamanlı olarak uyaran diğer uyarıcılar ile artmaktadır, imidakloprit bundan dolayı permethrinin etkisini artropot gangliyonlarının aktivatörü olarak arttırmaktadır. Advarrtix dermal olarak köpeklere damlatıldıktan sonra çözelti hızlı bir şekilde vücut yüzeyine dağılır. Her iki aktif madde de, uygulanan hayvanın deri ve tüyle­rinde 4 hafta boyunca aktif olarak kalır. Fare ve köpeklerdeki akut dermal araş­tırmalar, yüksek dozlardaki uygulamalar ve serum farmakokinetik araştırmaları, her iki aktif maddenin sistemik absorpsiyonunun az ve geçiçi olduğunu, klinik etkinlik açısından önemsiz olduğunu göstermiştir. Tokslkolojlk bilgiler: imidakloprit toksikolojik sınıf ll'ye girer (WHO, EPA). Farelerdeki akut oral LDM dozu 450 mg/kg'dır, mutajenik ve teratojenik etkileri yoktur. Permethrin toksikolojik sınıf ll'ye girer (WHO) ve fareler için oral LDM dozu taşıyıcıya bağlı olarak değişmekle beraber yaklaşık 6000 mg/kg'dır. KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Advantix köpeklerde kene, pire, sivrisinek (moskito) ve tatarcık gibi dış parazitlere karşı kullanılır. Etkili olduğu dış parazitler şunlardır: Keneler: Imlesricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermaeentor spp. gibi kene­lere karşı tedavi ve koruyucu amaçlı kullanılır. Köpekler üzerinde keneler mev­cutken uygulandığında keneleri öldürür, fakat bu keneler yapışık olarak deride kalabilirler. Hayvanların üzerine atlayacak kenelere karşı da kovucu (repellanl) ve öldürücü etkisi vardır. Bir tedavi kenelere karşı 4 hafta boyunca etkinlik sağlar. Sinekler: Moskito ve Phlebotomus papatasi (tatarcık, yakarca) gibi sinek türle­rine karşı kovucu etkiye sahiptir. Bir uygulama 4 hafta boyunca etkinlik sağlar. Pireler Ctenocephalides spp. gibi pire enfestasyonlanna karşı 4 hafta boyunca etkilidir ve tüm pireler uygulamadan sonra 12 saat içinde ölür. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, tavsiye edilen doz 10 mg/kg c.a. imidakloprit ve 50 mg/kg c.a. permethrindir. 40 kg üstü köpekler için uygun pipetler kombine edilmelidir. Doz şeması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Uygulama şekli: Dik şekilde duran köpeğin omuzları arasındaki tüyleri deri gö­rülecek şekilde her iki tarafa ayırınız. Pipetin ucu tam deriye gelecek şekilde tutunuz ve pipeti birkaç kez sıkarak tamamen omuzdan kuyruk sokumuna kadar 4 ayrı yere eşit olarak deri üzerine boşaltınız. Yâlnızca sağlıklı deri kısmına dökü­nüz (uygulama şekli aşağıda figür olarak gösterilmiştir).

Uygulama öncesi: Paketten bir pipet alınır ve dik pozisyonda tutulur, kapak bükülerek çekilip alınır. Kapak ters yönde çevrilerek tekrar pipet ucuna takılır. Kapak bükülerek mühür kısmı kırılır ve kapak pipetten uzaklaşbnlır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Tedavi uygulaması sonrasında çevredeki yeni pire larvalarının neden olduğu reenfestasyonlar 6 hafta veya daha fazla devam edebilir. Bu nedenle çevredeki pire enfestasyonu düzeyine bağlı olarak birden fazla uygulama gerekli olabilir. Çevresel bulaşmalan önlemeye yardımcı olmak için, pirelerin erginlerine ve ge­lişme dönemlerine karşı uygun bir çevresel mücadele tavsiye edilebilir. Bir tedavi 12 saat içinde pirelerin %98-100'ünü öldürür ve 4 hafta boyunca et­kinlik sağlar. Advantix pirelerin ergin şekillerine etki etmesinin yanında, tedavi edilmiş köpeklerin çevresinde bulunan larvalara karşı da etkilidir. Böylelikle kö­peklerin çevresinde bulunan pire larvaları da, tedavi edilmiş köpekler ile temasa geçtiklerinde öldürülmüş olur. Advaırtix, pirelerden kaynaklanan alerjik dermalt- lerin (FAD) tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir. Advarrtix tedavisi keneleri kovar ve öldürür, bu da keneler ile bulaştınlan hastalık (Borreliosis, Ehrlichiosis, Rickettsiosis gibi) riskini azalbr. Tek uygulama moskito (sivrisinek) ve tatarcık (yakarca) gibi sineklere karşı 4 haf­ta süreyle önemli derecede etkinlik sağlar ve bu sinekler ile bulaştınlan hastalık riskleri (Leishmaniasis gibi) azaltılmış olur. Sineklerin kovulması ile de hastalık bulaşma riski düşürülmüş olur.

Köpeklerin ıslanması ilacın etkinliğini azaltmaz. Fakat sürekli suya maruz kalan köpeklerde, çevredeki parazitlerin yoğunluğuna göre tekrar tedavi gerekli olabi­lir. Böyle durumlarda, haftada bir uygulamadan fazla uygulama yapılmamalıdır. Köpeklerin şampuan ile yıkanması zorunlu ise bu işlem yaAdvarrtix uygulama­sından önce yapılmalıdır ya da en azından bir hafta sonra yapılmalıdır ki böy­lelikle tedavi tekrarından kaçınılmış olunur. Yapılan çalışmalarda teratojenik ve mutajenik etkiler gözlenmediğinden gebe ve laktasyondaki köpeklere uygulan­masında herhangi bir sakınca yoktur. Kedilerde kullanılmaz.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Nadir olarak köpeklerde geçici deri duyarlılıkları (uygulama bölgesinde kaşıntı, kıl dökülmesi ve kızanklık dahil renk değişiklikleri) ve uyuşukluk şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen ilaç geçimsizliği bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİKTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yedi haftalıktan büyük yavrular ve yetişkin köpekler için 5 kat, gebe ve laktas­yondaki dişiler için 3 kat dozda toksik belirti görülmemiştir. Spesifik antidotu bilinmemektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Yedi haftalıktan küçük köpeklere ve ilaç içindeki etken maddelere karşı duyarlı­lığı olan köpeklere uygulanmaz. Güçsüz ve hasta köpeklere uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz ve ağız vs.) uygulanmaz.

GENEL UYARİLAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocuklann ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASİ GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARİLAR

Deri ile temastan sakınınız. Deri ve göz ile teması halinde derinizi ve gözle­rinizi bol su ile yıkayınız, ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Uygulama esnasında birşey yemek, içmek ve sigara içmek uygun değildir. Deri hassasiyeti olanların bu ürüne karşı duyarlılığı olabilir. Kaza ile ilacın yutulması durumunda doktorunuza başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajı içinde raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır. Aluminyum torbanın açılmasından sonra tüplerin kullanım süresi (son kul­lanma tarihinin geçmemesi koşuluyla) 0,4 ml tüp için 24 ay ve 1 mi, 2,5 mi ve 4 ml tüp için ise 36 aydır. 15-25 "C'de güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz, ilacı dondurmayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kedilerde önemli yan etkiler ortaya çıkabileceğinden kullanılmamalıdır. Kullanılmış tüpler ve raf ömrü geçmiş ürünler dere, ırmak gibi balık ve diğer su canlılannın yaşadığı yerlere atılmamalıdır. Suda yaşayan canlılara (balık gibi) zarar verebileceğinden köpeklerin uygulama sonrasında canlıların bulunduğu su birikintilerine girmelerine izin verilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde bulunan Polyester/AI/PE'den yapılmış torbalar içinde 1,2,3,4 ve 6 adet polipropilenden yapılmış 0,4,1,2,5 ve 4 ml'lik tüpler bulunan PCfTE/ PVCtermoform blisterlerde piyasaya takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.