AKARVİL %1
Etken Maddeler Flumetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Koyun (Besi) | Köpek | Sığır
Firma Vilsan
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Akarvil %1
Dökme Çözelti
Veteriner İnsektisit – Akarisit
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BİLEŞİMİ: Akarvil %1 Dökme Çözelti, sarımsı açık kahverengi çözelti, kulal nıma hazır olup, 1 ml’de 10 mg Flumetrin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Akarvil %1 Dökme Çözelti insektisit ve akarisit özelliği bulunan sentetik piretroitler grubundan olan Flumetrin’i %1 oranında içerir.

Akarvil %1 Dökme Çözelti’si etkinliğini öncelikle olgun keneler, bunların larvaları ve nimfleri üzerinde öldürücü etkinlikleri vardır. Bunun yanı sıra dişi kenelerin canlı yumurta bırakma özelliğini kaybetmesine ve böylece dişi kenenin steril hale gelmesine yol açarak etkisini gösterir.

Flumetrin tip II piretroid türevi uzun etkili bir maddedir ve etkisini temas yolu ile gösterir. Piretroidler grubu sentetik olduğundan dolayı parazitlere etkileri daha güçlü ve uzun sürelidir. Genel olarak yağ dokusuna affinite duyarlar. Derinin s tratum corneum tabakasındaki hücreler arası bölgedeki yağlı dokularda birikerek tüm deri yüzeyine yayılırlar.

Piretroidler iyonların akışını birçok noktada (sodyum, potasyum, kalsiyum gibi) etkiler. sAMP’ı parçalayan fosfodiesterazın etkinliğinin kalsiyum-kalmodulin seviyesinde engelledikleri kabul edilmektedir. MSS kalmodulin yüksek yoğunlukta bulunur ve önemli görevlere aracılık eder. Çeşitli hayvan türlerinin MSS’de ki kalmodulin seviyesi farklı olmakla beraber ortalama miktarı mikromol düzeydedir.

Bu etkisi ile sinir hücresinden NM madde salıverilmesinin düzenlenmesi ve ayrıca diğer mekanizmalarla iyon taşıma sistemlerinin (Na, K-ATPaz, Ca, Mg-ATPaz, Ca-ATPaz gibi) etkinli ği engellenir. Bu mekanizmalarla hücre zarının potasyum iyonlarına geçirgenliğini azaltarak hücre-içi potasyum seviyesinin düşmesine; hücre içinde sodyum ve kalsiyum yoğunluğunun yükselmesine yol açarlar; hücre yarı polarize ve yarı depolarize halde kalır; Böylece çok küçük uyarılar ile şiddetli etki ve cevaba yol açar.

Flumetrinin etkisine kalan parazitlerde önce huzursuzluk, hareket artışı, sonra felç ve daha sonrada ölüm oluşur. Özellikle uçucu sineklerde daha belirgin olan yere serice etkileri kasları hızla felç edip gevşemeye yol açar. %1’lik flumetrin uygulanan hayvanların scapula bölgesinde ki de ride 61.9 ppm, sırt derilerinde 670 ppm, pelvis bölgesindeki deride 228.5 ppm, meme derisinde 14.8, linea alba üzerinde 2.7 ppm flumetrin içerdiği tespit edilmiştir.

Akarvil %1 Dökme Çözelti’nin sistemik etkisi pek yoktur. Deriden çok az miktarlarda emildiğinden kalıntı değerleri maksimum kalıntı limitlerinin çok altında kalmaktadır. Metaboliti olan flumetrin asit idrar ve dışkı ile atılır. Uygulandıktan sonra 4-8 hafta etkinliğini korur.

Akarvil %1 Dökme Çözelti önerilen şekilde uygulandığında yaklaşık 4 saat sonra tüm deri yüzeyine yayılır. 24 saat sonra ise ayak bölgesi dahil tüm deri yüzeyinde kene türlerine etkiyecek konsantrasyonda bulunmaktadır.

Toksikolojik Bilgiler: Flumetrinin akut oral LD50 değeri dişi Wistar farelerinde 41-3849 mg/kg’dır.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR

Akarvil %1 Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda aşağıda belirtilen olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çoklu konakçı kenelerle, emici ve sokucu bitler ve uyuz etkenleriyle mücadelede kullanılır.

Keneler: Boophilus sp., Hyalomma sp., Rhipicephalus sp., Amblyomma sp., Dermancentor marginatus,

Emici ve sokucu bitler: Haematophinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. ovis, Melaphagus ovinus

Uyuz etkenleri: Psoroptes ovis mücadelerin de kullanılır. Köpeklerde demodex uyuzu mücadelesinde kullanılır.

Akarvil %1 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Akarvil %1 Dökme Çözelti, sadece deri yüzeyine uygulanır. Hayvanlarda cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar ayarlanan dozajda dökülür. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz: Sığır ve koyunda 1 mg/kg flumetrin canlı ağırlık hesabıyla deri yüzeyine uygulanır.

İlaç şişesinde ki ölçü bölümü ile istenen dozaj aşağıdaki dozlara göre ayarlanır.

Sığırların Pratik doz tablosu

Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
100 10
200 20
300 30
400 40
500 50

Koyunlara Akarvil %1 Dökme Çözelti iki şekilde uygulanabilir;

– Sığırlarda olduğu gibi cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar ayarlanan dozajda dökülür. Yapağıları uzun koyunlarda sırt üzerinde ki yapağı iki yana ayrılarak bir hat boyunca deri yüzeyine dökülerek uygulanır. Şayet hayvanlar yeni kırkılmış ise direk uygulama yapılabilir.

– Koyunlarda başka bir uygulama şekli ise; hayvana oturma şekli verildikten sonra karnın ön ve yanlarında ki yapağı bulunmayan bölgelere 5 cc’ lik enjektör (iğnesi uzaklaştırıldıktan sonra) yardımıyla burada ki bölgelere istenilen dozajda tatbik edilir.

Koyunların Pratik doz tablosu

Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
10 1
15 1,5
20 2
30 3
40 4
50 5

Psoreptik uyuz ve bit tedavilerinde: sığır ve koyunlarda hesaplanan dozun iki katı kullanılır.

Köpeklerde demodex uyuzu tedavilerinde: 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. Cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar uygulanabildiği gibi lezyonların olduğu bölgelere de direk uygulama yapılabilir.

Aşağıdaki kene türlerinin % 100 yumurta bırakmalarını engellemek amacıyla gerekli flumetrin miktarları (1 ppm: 1μg Flumetrin/gr deri) şöyledir;

– Rhipicephalus avertisi 2 ppm
– Rhipicephalus appendiculatus 2 ppm
– Amblyomma sp. 0.5-4 ppm
– Boophilus annulatus (OP- türü) 2.5 ppm

Sadece haricen uygulanır. Kas içi veya damar içi yolla uygulanmaz.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Akarvil %1 Dökme Çözelti, yalnızca dış parazit enfestasyonlarına karşı sırta ve parazitli bölgelere dökülerek uygulanır. Başka yollardan uygulanmaz. Önerilen sağaltım dozları aşılmamalıdır. Aşırı sıcak havalarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Hayvanların göz ve ağız çevreleri ile ağır lezyonlu deri bölgelerine uygulanmamalıdır. Paraziter enfestasyondan kor unmak için sürüye yeni girecek hayvanlarında ilaçlanması ve birbirlerini yalamalarına engel olacak tedbirler alınmalıdır. İlaç uygulamasından sonra hayvanın üzerine yağacak yağmur, ilacın dişi kenelerin üremelerini engelleyici etkisini azaltmaz. Buna karşın çevresel ısı ve kene yoğunluğu ilacın koruyucu etki süresini değiştirebilir.

Gebelikte kullanımı: Gebelerde kullanımına ilişkin bir komplikasyon bildirilmemiştir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen doz, süre ve uygulama şekline göre uygulandığında istenmeyen bir etki görülmemiştir.

Akarvil %1 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu bileşiklerle beraber kullanıldığında pretroitlerin hidrolizini yavaşlatma veya önleme gibi etkilerinden dolayı memeliler için toksisitesini arttırabilir. Ayrıca diğer pretroitlerler beraber kullanıldığında etkinliğini arttırırlar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yanlışlıkla yüksek doz uygulandığında deride irritasyona neden olabilmektedir. Bilinen bir antidotu yoktur. Doz aşımında semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti ve sütü için yetiştirilen sığırlar ile eti için yetiştirilen koyunlarda kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan koyunlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Flumetrin’e duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma dışında kas içi ve damar içi yollarla uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

• İlacı kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
• Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
• Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
• Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzakta depolanmalıdır.
• Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

• İlaç kullanırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir.
• İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
• Ürünün yanlışlıkla cilt ile temas etmesi durumunda ilgili yer derhal bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.
• Ürünün buharını doğrudan teneffüs etmeyiniz.
• Ürünün yanlışlıkla gözlere kaçması durumunda, gözler derhal bol su ile yıkanmalı ve tıbbi yardım istenmelidir.
• Ürünü kullandıktan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Oda sıcaklığında (15-25ºC ’de) saklayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

• Flumetrin arılar ve balıklar için toksiktir.
• Suda yaşayan canlılarda toksik etki yaptığı için, atık şişeler su kaynaklarına atılmamalıdır.
• Ambalaj maddelerini farklı amaçlarla kullanmayınız.
• Usulüne uygun şekilde imha ediniz.
• Arı kovanları ve çevresine uygulanmamalı.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik formları karton kutu içinde, 1000 ml’lik formu kutusuz olarak ölçekli, beyaz kapaklı, beyaz mat renkli polietilen ve p oliamid alaşımlı coex şişelerde ve yüksek dansiteli (HDPE) şişelerde takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır VHR.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 19.02.2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 05.12.2006-17/033

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. San. A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent – İstanbul

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ: VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. San. A.Ş. Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:765A Akyurt / ANKARA

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.