BARANİSİN LA
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BARANİSİN LA %20
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

 BİLEŞİMİ 

BARANİSİN LA% 20; soluk sarıdan amber rengine kadar değişen renkte enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’si 200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin dihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Oksitetrasiklin bakterilerde protein sentezini inhibe eden, geniş spektrumlu bir bakteriostatik antibiyotik grubu olan tetrasiklinlere bağlıdır. Oksitetrasiklin hücre içine aktif transportla ve bir miktarda pasif difuzyonla girdikten sonra bakteri ribozomunun 30S alt ünitesi üzerindeki reseptörlere irreversibl olarak bağlanır ve aminoaçil-transfer RNA’nın ribozom kompleksine bağlanmasını engeller. Bu olay aminoasitlerin peptit zincirinin uzamasına katılmalarını etkili bir biçimde önler ve protein sentezini inhibe eder. Ayrıca bakteriyel enzimlerin yapısındaki metallerle şelat oluşturarak etkinliklerini engeller.

Oksitetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir;

Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococcus sp.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. , Leptospira sp. ve Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococcus sp., Enterococcus sp., Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.

Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Oksitetrasiklin idrardan ve safradan değişmeden atılmaktadır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan antibiyotiğin bir kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik sirkülasyon sağlar. Bu durum ilacın yarılanma ömrünü 6-10 saat uzatmaktadır. Oksitetrasiklin pleura, periton ve meninksten geçer. Fötus kanında anneninkinin 1/3’ü seviyesine ulaşır. Parenteral uygulamadan sonra, safradaki konsantrasyonu kan plazmasındaki seviyesinin 20 misline çıkar. Bu sebeple, parenteral kullanım sonucu barsakta yüksek ve etkili konsantrasyonlarda oksitetrasiklin bulunur. Oksitetrasiklin’in antibiyotik aktivitesi vücut sıvıları, serum ve eksudatların bulunduğu ortamda azalmamaktadır.

BARANİSİN LA Enjeksiyonluk Çözelti kas içi ve deri altı uygulama sonrasında uzun süreli etkili antibiyotik konsantrasyonu sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.

Tavsiye edilen dozda tek kas içi uygulama sonrası ilacın bir kısmı hızla kan dolaşımına emilir ve dokulara dağılır. Kandaki pik konsantrasyonuna 4 saatte ulaşılır. Kandaki oksitetrasiklin seviyesi 4. saatin sonunda pik yapar ve yaklaşık uygulamadan 8 saat sonrasına kadar bu seviyede kalır. Daha sonra konsantrasyon yavaş bir şekilde azalır ancak 84 – 96 saat boyunca terapötik konsantrasyonlarını korur. Dolaşıma geçen oksitetrasiklin % 20-40 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve tüm vücut kesimlerine oldukça iyi dağılır. İlacın geri kalan kısmı enjeksiyon bölgesinde bir depo meydana getirir ve ilacın buradan yavaş yavaş absorbe olup vücuda dağılmasını temin ederek 3 – 5 gün süren bir etki sağlar. Oksitetrasiklin vücuttan birinci derecede böbreklerden glomerüler filtrasyon yoluyla, ikinci derecede de safrayla atılır.

 İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir. Çok nadir olarak ve aşırı duyarlı hayvanlarda solunum güçlüğü, allerjik reaksiyonlar, huzursuzluk, tüylerin kabarması, muskuler tremor, salya artışı, halsizlik görülebilir. Böyle bir durumda ilaç kullanımına son verilerek Adrenalin çözeltisi uygulanır. Gebeliğin son dönemlerinde ve diş gelişimi periyodunda kullanıldığında fötusta gelişme bozukluklarına ve dişlerde de renk değişikliklerine neden olabilmektedir. Parenteral uygulamada eti için beslenen hayvanlarda uygulama bölgesinde doku hasarına neden olduğu ve kalıntı bıraktığı için aynı bölgeye arka arkaya enjeksiyon yapılmamalıdır. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinuriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler infüzyon sıvıları ile dilüe edildiklerinde etkinliklerini kaybederler. Betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Tetrasiklinler, metoksifluranın böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glikonat, kloramfenikol ,sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır.

 GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemeli; 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI 

Damar içi yolla uygulanmaz. At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler istenmeyen etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Göz veya deriye teması halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. Kullanım sonrası eller iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren iki yıldır. Oda sıcaklığında (15-25 0 C’de) güneş ışığından uzakta, kutu içinde saklayınız. Havayla temas eden ürün renginde koyulaşmalar oluşabilir ancak bu durum ürün etkinliğini değiştirmez. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

 TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içinde 50 ml,100 ml ve 250 ml’lik tip III amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.