BAYCOX %5
Etken Maddeler Toltrazuril
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Buzağı | Dana | Koyun | Sığır
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimi

Her ml beyaz, sarımsı süspansiyon 50 mg Toltrazuril ihtiva eder.

Farmakolojik özellikler

Baycox %5 Oral Süspansiyon, antikoksidiyal bir ajan olan Toltrazuril içerir. Toltrazuril bir triazinon türevidir. Isospora ve Eimeria cinsi koksidiyalara karşı etkilidir. Şizogoni ve mero- goni (eşeysiz çoğalma) ve gamogoni (eşeyli çoğalma) fazlarındaki koksidiyanın tüm hücre içi gelişim safhalarına karşı etkilidir. Tüm hücre içi safhalara etkili olduğundan koksidiyosidal etki mekanizmasına sahiptir. Sığırda oral uygu­lamanın ardından toltrazuril yavaşça absorbe edilir. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax = 36,6 mg/l) oral uygulamanın ardından 24 ile 48 saat içinde (geometrik ortalama 33,9 saat) gözlenmiştir. Toltrazuril'in eliminas- yonu yaklaşık 2,5 günlük (64,2 saat) yarı ömrü süresi olması sebebiyle yavaştır. Ana metabolit, toltrazuril sülfon olarak karakterize edilir. Başlıca atılma yolu dışkıdır. Koyunlarda oral uygulamadan sonra toltrazuril yavaşça absorbe edilir. Ana metabolit, toltrazuril sülfon olarak karakterize edilir. Maksimum plazma konsant­rasyonu (Cmax = 62 mg/l) oral uygulamada n gün sonra gözlenmiştir. Toltrazurilin eliminas- yonu, yaklaşık 9 günlük yarı ömrü süresi olması sebebiyle yavaştır. Koyunlarda da başlıca atılma yolu dışkıdır.

Endikasyonlar/kullanım sahası

Buzağı ve danalardaki patojenik olarak bilinen Eimeria bovis, Eimeria zuernii ve Eimeria alabamensis'in neden olduğu koksidiyozun kontrolünde kullanılır. Kuzularda ise yine patojenik olan Eimeria crandallis ve Eimeria ovinoidalis'in neden olduğu koksidiyozun kontrolünde kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Buzağı ve danalarda; 10 kg canlı ağırlık (c.a.) başına 3,0 ml oral süspansiyon tek doz olarak oral yolla uygulanır. Her buzağı 10 kg c.a. başına 3,0 ml oral süspansiyona karşılık gelen 15 mg toltrazuril/kg c.a. hesabıyla tek doz ile tedavi edilmelidir. Maksimum faydayı elde etmek için hayvanlar klinik belirtilerin başlangıcından önce prepatent periyotta tedavi edilmelidir. Kuzularda; kg canlı ağırlık (c.a.) başına 0,4 ml oral süspansiyon tek doz olarak oral yolla uygulanır. Her kuzu, kg c.a. başına 0,4 ml oral süspansiyona karşılık gelen 20 mg toltrazuril/ kg c.a. hesabıyla tek doz ile tedavi edilmelidir. Maksimum faydayı elde etmek için hayvanlar beklenen klinik belirtilerin başlangıcından önce prepatent periyotta tedavi edilmelidir. Hayvanlar tek tek yerine toplu bir şekilde tedavi ediliyorsa, az veya aşırı dozdan kaçınmak için vücut ağırlıklarına ya da dozlarına göre grup- landırılmalıdırlar. Azami faydanın elde edilmesi için sürü tedavi uygulanması önerilir, zira koksi- diyoz aynı alandaki tüm hayvanları etkiler.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Diğer antiparaziterlerde olduğu gibi, aynı sınıftan olan antiprotozoal ilaçların sık ve tekrarlanan kullanımı direnç gelişimine yol açabilir. Bir ağıl­daki hayvanların toplu halde tedavi edilmesi tavsiye edilir. Hijyenik tedbirler koksidiyoz riskini azaltabilir. Bu yüzden ilgili tesiste özellikle zeminin kuruluğu ve temizliği başta olmak üzere, hijyenik koşulların iyileştirilmesi önerilir. Maksimum faydayı elde etmek için hayvanlar beklenen klinik belirtilerin başlangıcından önce, örneğin prepatent periyotta tedavi edilmelidir. Tespit edilmiş olan klinik koksidiyoz enfeksiyonu semptomları gösteren hayvanlara, hastalığın seyrini hafifletmek için, özel ilave destek teda­visi gerekebilir. Çevresel nedenlerden ötürü tüm ömürlerini kapalı yetiştirme sistemi altında geçiren kuzular 6 haftalık olmadan ya da vücut ağırlıkları tedavi sırasında 20 kg'ın üzerinde olmadığı sürece tedavi edilmemelidirler.

İstenmeyen etkiler

Toltrazurilin yan etkisi bildirilmemiştir. 3 kata kadarki doz aşımı hayvanlarda intoleransa sebep olmamıştır.

İlaç etkileşimleri

Bilinmemektedir.

Gıdalardaki ilaç kalıntıları hakkında uyarılar

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): İlaç uygulama süresince ve son uygulamayı takiben buzağılar 63 gün, kuzular 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Kontrendikasyonları

Çevresel nedenlerden ötürü vücut ağırlığı 80 kg'dan fazla olan danalarda kullanmayınız. Çevresel nedenlerden ötürü tüm ömürlerini kapalı yetiştirme sistemi altında geçiren kuzular 6 haftalık olmadan ya da vücut ağırlıkları tedavi sırasında 20 kg'ın üzerinde olmadığı sürece tedavi edilmemelidirler.

Genel uyarılar

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundu­runuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Uygulayıcının alması gereken önlemler

Toltrazuril'in ana metaboliti olan Toltrazurilsulfon (ponazuril) persistant (yarılanma ömrü > 1 yıl) olup bitkiler için toksiktir. Bitkiler üzerinde herhangi bir advers etki ve yeraltı sularının olası kirlenmesini engellemek için, tedavi edilen danaların gübreleri, erişkin ineklerden alınan ve tedavi edilen danaların gübrelerinin ağırlığının en az üç katı olan gübreyle seyreltil­meden toprağa saçılmamalıdır. Çevresel nedenlerden ötürü tüm ömürlerini kapalı yetiş­tirme sistemi altında geçiren kuzular 6 haftalık olmadan yada vücut ağırlıkları tedavi sırasında 20 kg'ın üzerinde olmadığı sürece tedavi edilmemelidirler. Bu hayvanların gübreleri sadece aynı toprak parçasında, üç yılda bir kullanılmalıdır.

Yiyecek maddelerinden uzakta tutunuz. İlacın cildinize ve gözünüze bulaşmasından sakını­nız. Cilde ve göze sıçraması durumunda derhal su ile yıkayınız. İlacın kaza eseri olarak yutulması halinde, yutan kişinin kusturulmasına çalışınız ve bir doktor çağırınız. Yeraltı sularının olası kirlenmesini engellemek ve bitkiler üzerinde herhangi bir advers etki oluşmasını engellemek için tedavi edilen danaların gübreleri, ağırlığının en az üç katı olan erişkin hayvan gübreleriyle seyreltilmeden toprağa atılmamalıdır.

Ticari ambalaj şekli

Karton kutu içinde 100 ml, 250 ml'lik beyaz polietilen şişelerde ve kutusuz 1000 ml ve 2500 ml plastik kapaklı, yüksek yoğunluklu beyaz polietilen kaplarda takdim edilmiştir.

Muhafaza şartları ve raf ömrü

Direkt güneş ışığından uzakta, 25°C'nin altında oda ısısında muhafaza ediniz. Özel saklama koşullarına gerek yoktur. Ürününün raf ömrü 5 yıldır. Şişe açıldıktan sonra raf ömrü 6 aydır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.