BAYTİCOL %1
Etken Maddeler Flumetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

1 ml çözelti 10 mg Flumethrin ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bayticol % 1 sentetik bir pretroit olan insektisit ve akarisit etkili Flumethrin içerir. Flumetrin, bazı bitkilerde doğal olarak oluşan piretrin- lerden yapısal olarak elde edilen sentetik bir piretroiddir (tip II). Flumethrin diğer sentetik pretroitler gibi temas yolu ile etki eder. Pretro- itler genel olarak yağ dokusuna affinite duyarlar. Derinin stratum komeum tabakasın­daki hücreler arası bölgedeki yağlı dokularda birikerek tüm deri yüzeyine yayılırlar. Flumethrin ile temasa geçen bir parazitin sinir dokusun­daki sodyum kanalları sürekli açık kalır ve bu şekilde sinir iletimi bloke edilmiş olur, bu da parazitlerin felcine neden olur. Bayticol % 1 önerilen şekilde uygulandıktan 4 saat sonra tüm deri yüzeyinde dağılır, bir gün sonra ise ayaklar dahil tüm deri yüzeyinde önemli kene türlerinin eliminasyonu için yeterli konsantras­yona ulaştığı saptanmıştır. Bayticol % 1 uygu­landıktan 1 gün sonra sırt derisinde 670 ppm, kalça derisinde 228,3 ppm, scapula bölgesin­deki deri yüzeyinde 61,9 ppm, meme derisinde 14,9 ppm, linea alba üzerinde ise 2,7 ppm Flumethrin ölçülmektedir. Bayticol %1'in sistemik etkisi yoktur. Metabolitleri (flumethrin asit) idrar ve dışkı ile atılır. Bayticol % 1 uygu­landıktan 4-8 hafta boyunca deri üzerindeki etkinliğini korur. Bu süreyi, çevre ısısı ve kene miktarının yoğunluğu gibi faktörler etkiler. Dökme formülasyonlarla ilgili dermal absorp- siyon oranı nispeten düşüktür. Ana metabolik yol ester hidrolizidir. Atılım, idrar ve dışkı yoluyla gerçekleşmektedir.

Flumetrinin akut toksisitesi çözeltinin taşıt maddesine bağlı olarak büyük ölçüde değiş­mektedir. Oral uygulamanın ardından sıçanlar için 41-3.849 mg/kg vücut ağırlığının LD50 değerleri belirlenmiştir. Kronik toksisite çalış­malarında NOEL sıçanlarda günde (oral) 0,7-0,8 mg/kg vücut ağırlığı ve köpeklerde günde (oral) 0,88 mg/kg vücut ağırlığı olarak bulunmuştur.

Hedef türlerdeki tolere edilebilirlik terapötik dozda topikal uygulamadan sonra iyidir. Sıçanlar ve tavşanlar üzerinde yürütülen üreme toksisistesi çalışmalarında, maternal toksisite için sırasıyla günde 0,5 mg/kg ve 1,7 mg/kg vücut ağırlığı NOEL değeri, fetal toksisite için

günde 1,0 ve 1,7 mg/kg vücut ağırlığı NOEL değeri bulunmuştur.

Flumetrin genotoksik ve karsinojenik olmayan bir madde olarak sınıflandırılmıştır.

ENDİKASYONLAR/KULLANIM SAHASI

Bayticol %1 dökme çözeli sığırlarda; uyuz (Psoroptes ovis, Chorioptes bovis, Sarcoptes bovis), bit enfestasyonu (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus), ısırıcı bit enfestas­yonu (Bovicola bovis) ve lxodes, Haemaphy- salis ve Rhipicephalus soyuna bağlı kene enfestasyonlarına karşı koruma amacıyla kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Flumethrin dökme çözelti halinde 20 ml Bayticol /100 kg vücut ağırlığı (2 kg flumetrin/kg vücut ağırlığına eşdeğerdir) dozunda uygulanır. Çok kirli ya da kabuk tutmuş deri bölgeleri tedaviden önce temizlenmelidir.

Bayticol %1 Dökme Çözelti, ürünle birlikte verilen dozaj göstergeli kap yardımıyla (kabın dolum kapasitesi 80 ml) veya otomatik püs­kürtme tabancası kullanılarak sırtın orta kısmı boyunca omuz başından kuyruk başlangıcına kadar uygulanan kullanıma hazır bir çözeltidir.

Chorioptes maytları için tam doz hacmi kaudal bölgeye (kuyruk başlangıcından sırtın orta kısmına kadar) uygulanmalıdır. Tek uygulama yeterlidir. Klinik olarak şiddetli uyuz durumunda tedavi 2 hafta sonra tekrar edilmelidir. İlacın kenelere karşı etkisi süresi 3 haftadır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Bulunmamaktadır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Diğer piretroidlerde olduğu gibi, Bayticol %1 Dökme Çözelti kullanımının ardından bazı durumlarda geçici huzursuzluk ve nadiren geçici ishal yaşanabilmektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu bileşikler piretroitlerin hidroli­zini yavaşlatır veya önlerler, bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırabilir. Diğer piretroitler ilaç etkinliğini arttırırlar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU

Kazara yüksek doz (20 mg/kg) uygulamalarda deride irritasyon şeklinde belirtiler gözlenebil­mektedir.

Semptomatik tedavi uygulanır. Antidotu bilin­memektedir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Sığırlarda et için kalıntı arınma süresi 5 gündür, süt için kalıntı arınma süresi 8 gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Bayticol %1 aktif maddesine duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz, ağız vs.) uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ürünü kullanırken koruyucu eldiven takınız. Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, sıvı tüketmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Deri, mukoz membranlar ve gözlerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır, ilacın cildinize ve gözünüze bulaşmasından sakınınız ve buharını doğrudan teneffüs etmeyiniz.Yanlışlıkla temas ederseniz (mukoz membranlar, gözler), suyla iyice yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayınız. Bayticol %1 Dökme Çözelti, parazit­leri ortadan kaldırmak için harici kullanıma yöneliktir ve hayvanlar veya insanlar tarafından yutulmamalıdır. ilacın kaza eseri olarak yutul­ması halinde, yutan kişinin kusturulmasına çalışınız ve doktorunuza başvurunuz, ilacın antidotu bilinmediğinden, ilaç ile zehirlenen insanlar prospektüs ile hekime müracaat etmelidir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım isteyiniz. Bayticol%1 Dökme Çözelti gıda, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içinde 1000 ml'lik, mavi vidalı kapaklı, beyaz renkli polietilen/poliamid coex şişelerde plastik uygulama aplikatörü (80 ml) ve uygulama eldiveni ile birlikte takdim edilmiştir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında oda ısısında muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 48 aydır, ambalajı açıldıktan sonra raf ömrü 9 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürünler, tehlikeli atık toplama merkezlerinde imha edilmelidir. Ev atıklarıyla birlikte atılırsa, bu atığa uygunsuz erişimin engellenmesine dikkat edilmelidir. Veteriner tıbbi ürünleri atık su ya da kanali­zasyon sistemine atılmamalıdır. Suda yaşayan organizmalar için tehlikeli olduğundan, veteriner tıbbi ürünün su kaynaklarına karışmamasına dikkat edilmelidir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.