BAYVAROL
Etken Maddeler Flumetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Arı
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

1 adet polietilenden yapılmış, beyaz renkli şerit 3,6 mg Flumethrin ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Bayvarol'un etkin maddesi olan "Flumethrin" sen­tetik piretroid grubundan akarisit ve insektisit özellikte ektoparaziter bir ilaçtır. Kontakt (temas) etkilidir. Bu ilaç Varroa'nın hem larva, hem de er­gin şekillerine tesirlidir. Flumethrin sentetik bir pretroid olup, parazitlerde sodyum kanallarının sürekli açık kalmasına sebep olarak, sinir iletimini bloke eder ve parazitleri felce uğratır. Etkin madde 3,5x20cm ebadında ve şerit şeklin­de olan beyaz polietilen plastik taşıyıcıya emdiril- miştir. Bayvarol kovan içi şeritin etkisi uzun süreli­dir, bundan dolayı kovanda yeni yetişen nesillerin de Varroa mücadelesi yapılmış olur. Arı ektoparazitlerine karşı ilacın etkisi %99'dur. Bu güne kadarki tatbikatlar varroa mücadelesi için hazırlanmış flumethrin ihtiva eden kovan içi şeritlerin arılar tarafından kabul edildiğini göster­miştir. Arılar birbirleri ile temasları sırasında etkin maddeyi (ilacı) de birbirlerine naklederler.

KULLANIM SAHASI

Arılardaki Varroa jacobsoni (arı canavarı) isimli arı akarının teşhisi ve mücadelesinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZ

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tav­siye edilmediği takdirde;

Şeritler, ortasına gelecek şekilde kovandaki çer­çevelerin arasına asılır. Kovan içi şeritlere iki ta­raftaki çerçevede bulunan arıların temas edebil­mesi sağlanmalıdır.

En iyi sonuç Bayvarol şeritin bal hasadından son­ra (geç sonbahar) kovan içi uygulanmasıyla alınır. Bal akımından önceki 1 -1,5 ay önce de (erken ilk­bahar) kovan içi uygulama yapılması da uygun olur.

Varroa mücadelesi için : 7 - 8 dolu çerçeve bu­lunan (genç ve küçük arı kolonisi için ) kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler en az 4 hafta, en fazla 6 hafta kovanlarda bırakılabilir.

Varroa'nın teşhisi için ; Kovanın tabanı temizle­nir. Bayvarol kovan içi şerit kovanda 24 saat (1 gün) bırakılır. Daha sonra kovanın tabanındaki ölü varroa parazitlerinin varlığı ve sayısı tespit edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutu­mu) zamanında uygulanmamalıdır. Varroa'nın üremesi ilkbaharda başlar, sonbahara kadar sürer. Dişi Varroa her seferinde 2-8 adet yumurtayı sırlanmadan önce arı larvalarının bu­lunduğu petek gözlerine bırakır. Dişi varroa yu­murtaları 8-10 gün, erkek varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Erkek varroalar pe­tek içinde çiftleşir ve ölürler. Dişi varroalar ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalır. Ergin varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirirler ve ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenirler. Bu sebeple varroaların üremediği ve ergin arılar üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış ayla­rında yapılan mücadeleden daha iyi sonuç alınır. Yavru varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Petek gözleri sırlandıktan sonra ilaç petek gözüne girmeyeceğinden etkili olamaz. Bu sebeple, varroa yumurtalarının ve larvalarının bol olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılırsa yeterince etkili olmaz.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER Önerilen şekilde uygulandığında istenmeyen etki­si görülmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piretroitler ilaç etkinliğini arttırır. Diğer ektoparazi­ter arı ilaçları ile kulanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER

Uygulama şekli dolayısıyla doz aşımı riski yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi.(i.k.a.s.): Bal için kalıntı arınma süresi "0"(sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Önerilen kullanım şekli haricinde kullanılmaz. Bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Şeritleri insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirmeyiniz.

GENEL UYARILAR

Tavsiye edilen dozlara uyulmalıdır. Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduru­nuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner he­kime danışınız

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz Raf ömrü geçen veya hasarlı ambalajlı ürünler kullanılmamalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEM­LER HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Şeritler kovana uygulanırken sıvı ve katı gıda alın­mamalı ve sigara içilmemelidir. Derisi hassas olan kişiler Bayvarol Kovan içi şerit­leri eldiven ile tutmalıdır. Deriye temas halinde; temas edilen yer bol su ile yıkanmalıdır. Şeritlerin kovanda asılı olduğu sürece; kovanda kalan fakat arılar tarafından bitirilmeyen şerbetler insan gıdası olarak kullanılmamalıdır, ilaç ile ze­hirlenen insanlar prospektüs ile hekime müracat etmelidir.Spesifik antidotu yoktur.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

imal tarihinden itibaren orijinal ambalajında 5 yıldır. 10- 25' C'de rutubetsiz yerde muhafaza ediniz. Torbalar açıldıktan sonra ürün hemen kullanılmalı ve 6 hafta içinde atılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Flumethrin balıklar için toksiktir, kullanıldıktan sonra şerit ve boş ambalajları durgun ve akarsu- lara atmayınız. Usulüne uygun şekilde imha ediniz

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1, 2 ve 5 adetlik alüminyum torbafher bir torbada 4 adet 3,5 x 20 cm ebatında beyaz şerit vardır) içeren karton kutu ambalajlarda satışa sunul­maktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.