PANOX LA 200
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Sanovel
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

PANOX LA 200
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Panox LA 200 Enjeksiyonluk Çözelti steril, berrak, sarı amber renkli akışkan bir çözelti olup beher ml’sinde 200 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin dihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Panox LA 200 Enjeksiyonluk Çözelti uzun etkili bir oksitetrasiklin preparatıdır. Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Oksitetrasiklin etki spektrumundaki mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine dönüşümsüz bağlanarak çoğalma ve büyüme devresindeki duyarlı bakterilerin protein sentezini inhibe ederek bakteriyostatik etki gösterir. Oksitetrasikline duyarlı bakteriler aşağıdaki gibidir; Gram pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp., Leptospira sp. ve Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir. Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.’ye etkisi değişkendir. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Panox LA 200 enjeksiyonunu takiben oksitetrasiklin hızla emilir ve maksimum kan seviyelerine 2-6 saat içinde ulaşır. Bu sayede akut enfeksiyonların tedavisinde de başarıyla kullanılır. Deri altı veya kas içi uygulanan ilaç enjeksiyon bölgesinde bir depo meydana getirir ve buradan yavaş yavaş emilerek 3–5 gün süren bir etki sağlar. Oksitetrasiklin emilimini takiben birinci derecede glomerüler filtrasyon yoluyla idrardan ve ikinci derecede de safradan değişmeden atılmaktadır. Parenteral kullanım sonucu barsakta yüksek ve etkili konsantrasyonlarda oksitetrasiklin bulunur. Bu nedenle üriner sistem ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının sağaltımında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan antibiyotiğin bir kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik sirkülasyon sağlar. Bu durum ilacın yarılanma ömrünü 6-10 saat uzatmaktadır. Oksitetrasiklin normalde beyin zarlarını geçemez ancak yangılı durumlarda geçişi kolaylaşır, pleura, periton ve süte kolaylıkla geçer.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Gebelikte uzun süreli kullanımı fötusta, kemiklerde ve dişte sarı yada gri rengin oluşumuna neden olabilir. Aynı etki çok genç hayvanlarda da söz konusudur. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinuriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ampisilin sodyum, amikasin sülfat, penisilin, karbenisilin sodyum, kloramfenikol sodyum süksinat, kloksasilin sodyum, meperidin HCl, metisilin sodyum, novobiosin sodyum, oksasilin sodyum, sefalosporinler, sülfadiazin, sodyum barbitüratlar, fenitoin, sodyum proklorperazin, pentobarbital sodyum, prometazin, kalsiyum bileşikleri, hidrokortizon sodyum süksinat, metilprednizolon sodyum süksinat, B grubu vitaminler ile geçimsizlik gösterir. Özellikle kalsiyum içeren çözeltilerle olmak üzere diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTLAR

Doz aşımı durumlarında özel bir antidot yada tedavi bulunmamaktadır. Oksitetrasiklinin yüksek dozlarının genellikle iyi tolere edildiği görülmüştür. Parenteral yolla yüksek dozun uygulanmasına bağlı olarak enjeksiyondan kısa bir süre sonra bazı hayvanlarda koyu renkli idrar ile karakterize, geçici bir hemoglobinüri görülebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen inek ve koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI

Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Preparat dimethylacetamide (DMAC) içermektedir, ciltten emilmemesine dikkat edilmelidir. Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C’nin altında, dondurulmadan ve ışıktan korunarak muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 3 yıldır. İlaç açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Preparat prezervatif madde içermemektedir, kullanım esnasında kontaminasyondan korunmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20, 50 ve 100 ml'lik amber renkli flakonlarda sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.