REVERSAL
Etken Maddeler Atipamezol
Farmasötik Grup Antisedatif
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

REVERSAL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antisedatif

BİLEŞİMİ

Berrak renksiz çözeltinin her ml.' si 5 mg Atipamezol HCl içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Atipamezol alfa-2 adrenerjik antagonisti bir maddedir. Alfa-2 adrenerjik reseptörleri yarışmalı olarak inhibe ederek alfa-2 adrenerjik agonisti maddelerin ( örn.medetomidin) etkilerini ortadan kaldırır. Net farmakolojik etkisi sedasyonun azalması, kan basıncının düşmesi , kalp ve solunum hızının artışı ve alfa-2 adrenerjik agonistlerin etkisinin azalması şeklinde görülür.

Köpek ve kedilerde medetomidin ve dexmedetomidin etkilerini hızla normale döndürürek bilincin yerine gelmesini ve hayvanların normal faaliyetlerine dönmesini sağlar.

Atipamezol kas içi enjeksiyondan sonra hızla emilir ve yaklaşık 10 dakika en yüksek serum konsantrasyonuna erişir. Medetomidin ile sağlanan sedasyonun derinliğine ve süresine bağlı olarak enjeksiyondan 5-10 dk sonra uyanma belirtileri gözlenir. Yarı ömrü yaklaşık 1 saattir.Karaciğerde biyotransformasyona uğrayarak metabolitleri halinde temel olarak idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Köpeklerde medetomidin yalnız başına yada butorfanol ile birlikte tiyopental - halotan anestezisinden önce preanestezik olarak kullanılmış ise, Reversal medetomidinin etkilerini geri döndürmek ve anesteziden çıkışı hızlandırmak amacı ile post-opertaif dönemde kullanılabilir. Reversal' ın post-operatif dönemde uygulanması bilincin hızla yerine gelmesini, kardiyovasküler depresyon ve hipotermi periyodunun belirgin şekilde azalmasını sağlar.

Kedilerde anestezi amacıyla medetomidin, ketamin ve/veya butorfanol kombinasyonu kullanılmışsa, Reversal anesteziden çıkışı hızlandırmak için post-opertaif dönemde kullanılabilir.

Uygulama sonrası hayvanların sakin bir ortamda sedasyondan çıkması sağlanmalıdır. 

İSTENMEYEN ETKİLER

Kedi ve köpeklerde enjeksiyondan sonraki 10 dakika içinde kan basıncında geçici bir düşme gözlenmişitr. Nadir olmakla birlikte bazı hayvanlarda bilincin yeniden kazanılması ile birlikte olarak kusma, derin solunum, taşikardi, hiper aktivite, işeme, defekasyon ve kaslarda titremeler bildirilmiştir. Reversal uygulanması, medetomidinin ketamin ile birliklte uygulanmasından sonra 30 - 40 dakika geçmeden yapılmamalıdır. Medetomidinin etkisinin daha önce elimine edilmesi sonucunda ketamin konvülziyonlara neden olabilir.Kedilerde medetomidinin etkisinin kısmi olarak geri döndürülmesi amacıyla Reversal' ın önerilenden düşük dozları kullanıldığı durumlarda, muhtemel hipotermiye karşı önlem alınmalı, hayvanların ılıman bir ortamda sedasyondan çıkması sağlanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Non-spesifik merkezi stimulantlar ( 4-aminopiridin ) atipamezolün etkisini arttırabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı reversibl hiperaktivite ve taşikardiye neden olmaktadır. Medetomidin yada dexmedetomidinin önerilenden daha düşük dozları atipamezole bağlı semptomları elimine etmede kullanılabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UAYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Reversal asepromazin, diazepam ve opiodiler gibi diğer sedatiflerin etkilerini elimine etmede kullanılmamalıdır. Butorfanol, medetomidin ve ketamin kobinasyonu uygulandıpında Reversal kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Reversal' ın gebe hayvanlarda kullanımı yeterli sayıda hayvan üzerinde çalışılmamıştır. Bu sebeple gebe hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanımı esanasında tavsiye edilen doz ve kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR

Deri ve mukoz memranlar ile kontaktan sakınılmalıdır. Uygulama geçirgen olmayan eldivenler kullanılırak yapılmalıdır. Kontak meydana gelmişse, temas eden deri ve mukozal bölge bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 C ) ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan ambalaj 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.