SICCOVET
Etken Maddeler Benzil Penisilin Prokain | Dihidrostreptomisin | Kalsiyum Pantotenat | Vitamin A
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Meme İçi Merhem
Hayvanlar İnek
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

9 gram miktarında, beyaz- açık sarımtırak renkte yağlı süspansiyon içeren 1 adet meme içi plastik enjektör içinde : 1 milyon I.U Benzilpenisilin procain , 1 milyon IU dihidrostreptomisin, 10 000IU vitamin A palmitat ve 100 mg Kalsiyum D-pantotenat etkin maddeleri mevcuttur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Siccovet ineklerde kuru dönemde mastitis sağaltımı için meme içi yolla kullanılmaya mahsus sinerjistik kombinasyondur. Benzilpenisilin procain büyüme halindeki hassas bakterilerde hücre duvarı mukoproteid sentezini inhibe etmek ve bunu takiben eriterek bakterisidal etki yapan bir antibiyotiktir. Antibakteriyel spektrumu esas olarak Gram- pozitif bakterileri kapsar. Gram negatif bakterilerden sadece koklara karşı etkilidir. Bu kapsamda, başlıca mastitis etkenlerinden penisilinaz negatif Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. dysagalactiae, S. über is'm yanısıra, diğer önemli enfeksiyon etkenlerinden Actinomyces spp., Bacillus spp., Erysipelothrix rhusipathie, Clostridium spp. çoğu Bacteroides spp, Fussobacterium spp. Corynebacteria spp., Listeria monocytogenes; Gram- negatif aerop bakterilerden Haemophilus spp., Pasteurella spp., Leptospira spp. ve bazı Actinobacillus spp bulunur. Dihidrostreptomycin Gram- pozitf ve Gram- negatif bakteri ribozomlannda protein sentezini bloke etmek suretiyle etkiyen bir aminoglikozit antibiyotiktir. Esas olarak aerobik Gram- negatif bakterilere etkilidir. Bu kapsamda,: Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, E. coli, Brucella spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Mycobacterium spp. bulunur. Mamafih, bunlar arasında , beta laktamaz üreten bazı bakterilere ( Staphylococcus aureus, Ex:oli, Salmonella spp., Klebsiella spp) ait dirençli suşlar da mevcuttur. Vitamin A epitel koruyucu vitamindir; memede epitel rejenerasyonunu destekler. Kalsiyum D-pantotenat intermedier metabolizmada rol oynayan çok sayıda enzimin Co-enzim yapışma girer. Meme içi uygulamada benzil penisilin procain ve dihidrostreptomisin pasif difuzyon suretiyle süt kanallarına ve parankim dokularına yayılır. Antibakteriyel etkinlik sadece uygulama yapılan meme lobu içinde gerçekleşir. Kolostrum ve sütle vücuttan atılır. Meme lobundan kana ve dolayısıyle diğer meme loplarına geçişi çok düşüktür; herhangibir farmakolojik etkinlik yaratmaz. Kuruya alman meme lobunda en az 5 hafta süreyle antibakteriyel etkinliği sürdürebilecek şekilde formüle edilmiştir.

KULLANIM SAHASI / İNDİKASYONLAR

İneklerde kuru dönem mastitis sağaltımında kullanılmaya mahsustur. Penisilin - streptomisin kombinasyonuna duyarlı bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Meme içi uygulama içindir. Laktasyon bitiminde, en son sağımın hemen ardından, sağlam veya enfekte olduğuna bakılmaksızın, ineğin 4 meme lobundan her birine birer adet Siccovet enjektör içeriğinin tamamı meme içi uygulanır.

Farmakolojik etkin doz ve pratik uygulama dozu aynı olup, her bir meme lobu için 1 adet enjektör içeriği 9 gramdır. Bu uygulama sırasında yeni bulaşmalara meydan vermemek için hijiyenik kurallara azami derecede uyulması, aşağıdaki şekilde uygulama yapılması tavsiye olunur:

Kuru döneme geçişin gerçekleşeceği en son sağımda bütün meme lopları tam olarak sağılır.

Meme uçları ve uygulayıcm elleri dikkatli bir şekilde temizlenir.

Alkole batırılmış pamuk veya tek kullanımlık mendil ile silinir.

Enjektörün ucu meme başı deliğinden meme kanalı girişine kadar dikkatle sokulur ve piston itilerek enjektör içeriğinin tamamı meme kanalına boşaltılır.

4 lobun hepsi ilaçlandıktan sonra, memeye elle aşağıdan yukarı hafif masaj yapılarak ilacın meme içinde dağılımı kolaylaştınlır.

Meme başlan uygun dezenfektan çözeltiye batınlarak dezenfekte edilir.

Etki süresinin uzunluğundan dolayı, sadece tek bir uygulama yapılır; tekrarlanmaz.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Siccovet esas olarak sağmal ineklerin kuruya alınma aşamasında yahut da, ihtiyaç duyulursa , kuruda kalma süresi içinde kullanılır.. Etkisinin haftalarca devam etmesi nedeniyle laktasyon dönemindeki ineklerde kullanılmaz. İnek gebe ise : doğuracağı tarihin en az hata ile tahmin edilmesi; doğum tarihine en geç 35-40 gün kala ineğin kuruya alınmış olması; ve eğer kuruya alınma öncesinde ineğin günlük süt verimi hala çok yüksek ise, en geç 2 hafta öncesinden itibaren günlük yem rasyonunda ciddi kısıtlamalar yapılarak uygulama öncesindeki süt veriminin mümkün olabilen en düşük seviyeye kadar düşürülmesi; Buna ilaveten, yem kısıtlamasının kuru dönemin ilk haftalarında da sürdürülerek memede aşırı süt birikiminin önlenmesi ve meme hijyenine dikkat edilmesi tavsiye olunur. Bu önlemler, hem ilacın etkinliği ve yeni enfeksiyonların önlenmesi ve hem de memede yeterli kolostrum oluşumu açısından önemlidir.

GEBELİKTE KULLANIM

Gebelikte kullanımın sakıncası yoktur. Sütte ilaç kalıntısı sorununun ortaya çıkmaması için doğuma en geç 35 gün kala uygulanması tavsiye olunur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotiklerle streptomisin ve diğer aminoglikozit antibiyotikler arasında sinerjistik antibakteriyel etkileşim vardır. Yangı azaltıcı, ateş düşürücü, antiromatizmal ilaçlar ( özellikle phenylbutazon ve salisilatlar) penisilinin böbreklerden ekskresyonunu geciktirebilir. Bakteriostatik antibiyotiklerin ( örneğin, tetrasiklinler, sulfonamideler , chloramphenicol) eş zamanlı olarak penisilin ile birlikte kullanılmaları genel olarak tavsiye edilmez. Çünkü antibakteriyel etkinlik azalır. Yüksek etkinliğe sahip diüretiklerle eş zamanlı veya biribiri ardına kullanılması streptomycin'in nefrotoksik etkisini artırır. Narkotik ajanlar ve kas gevşeticiler streptomisinin sebep olduğu nöyromuskuler blokajı artırır. Magnezyumun kas gevşetici etkisi streptomycin tarafından artırılabilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Penisiline karşı duyarlı hayvanlarda yaygın olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları (ödem, ürtiker vs.), daha seyrek olarakta anafilaktik reaksiyonlar ve şok görülebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ANTİDOT

Tavsiye edilen uygulama koşulları itibariyle doz aşımı riski yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): İneklerde uygulama doğumdan önceki 35 günden daha uzun bir süre önce yapıldı ise laktasyonun başlangıcından itibaren 5 gün (10 sağım), Uygulama doğumdan önceki 35 gün içinde yapıldı ise uygulama tarihinden itibaren 40 gün (80 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulamaz. İlaçla sağaltım süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün geçmeden inekler kasaplık olarak kullanılamaz.

KONTRAENDİKASYONLAR

Penisilin ve/veya streptomisine aşırı duyarlı olduğu bilinen ineklerde kullanmayınız. Sütte uzun süreli kalıntı bıraktığı için, sağılmakta olan ineklerde kullanmayınız.

UYGULAYICILARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER, HEKİMLER İÇİN UYARI

Penisilin ve streptomisin e aşırı duyarlılığı olan kişilerde allerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bundan dolayı uygulama sırasında eldiven kullanılması ve uygulamadan soma ellerin yıkanması tavsiye olunur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

KULLANILMAYAN İLACIN VE ATIKLARIN İMHASI İÇİN UYARILAR

Raf ömrü dolan ve kullanılmış enjektörlar ilaç atıklarının imhasına ilişkin mevzuata uygun şekilde imha edilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Serin bir ortamda ( 5-25 °C ) muhafaza ediniz. Işıktan koruyunuz Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Polietilen den imal edilmiş, 9 g yağlı süspansiyon içeren, pistonlu ve başlıklı enjektör 12,20,48,100 ve 200 adetlik kutu ambalaj içinde.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.