TEKNOSÜL ENJ.
Etken Maddeler Sulfametoksazol | Trimetoprim
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Kedi | Köpek | Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TEKNOSÜL
Enjeksiyonluk  Çözelti
Veteriner  Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Berrak açık sarı, sarı  renkli   bir çözelti  olan Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde  200  mg  Sülfametoksazol  ve   40  mg Trimetoprim  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti, uygun oranlarda Sülfametoksazol ve Trimetoprim içeren  güçlendirilmiş bir Sülfonamid - 2,4 Diaminopirimidin (DAP) kombinasyonudur. Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddelerinden biri olan Sülfametoksazol, bakterilerde PABA(para-amino benzoik asit) ve dihidropterin  arasındaki  tepkimeyi  gerçekleştiren dihidropteroat  sentetaz enzimini inhibe eder. Diğer etkin  madde  Trimetoprim ise; folik asit sentezinde dihidrofolik asidin, tetrahidrofolik aside indirgenmesini gerçekleştiren dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe eder. Böylece  bakteri  hücresinde protein sentezini  iki  aşamada, sinerjistik  bloke  ederek, dönüşümsüz  bir antibakteriyel  etki gösterirler.Tek  başlarına  kullanıldıklarında genellikle bakterilerin gelişmesini engellerken, karışım halinde  bakterilerin  ölümüne  yol  açarlar. 

Sülfonamid+Trimetoprim kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:

 -Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.,Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie,

-Gram negatif aeroblar: Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Yersinia sp.), Pasteurella sp., Haemophilus sp., Actinobacillus sp., Bordetella sp.,

-Anaeroblar: Bazı Clostridium sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Chlamydia sp., Actinomyces sp.,

Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium sp., bazı Nocardia sp.’dir.

Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.

Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti,  parenteral uygulandıktan sonra yaklaşık  1 saat  içinde   etkili  olur ve 4 saat içinde de pik plazma  yoğunluğuna  ulaşır. Trimetoprim %40-70 oranında, Sülfametoksazol ise %60-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. İki madde grubu da vücutta tüm sıvı ve doku kesimlerine dağılır. Vücudu büyük ölçüde idrarla terk ederler.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Tedavi süresince hayvanların yeterli su alması gerekir. Dehidrasyon ve asidüri durumunda, idrarda Sülfanamid kristalleri şekillenebilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Enjeksiyon bölgesinde geçici  şişlikler  meydana  gelebilir. Bu nedenle deri  altı  enjeksiyonlardan  kaçınılarak, kas içi  enjeksiyonlar  tercih edilmelidir. Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır.  Bu durumda trombosit ve lökosit  sayısında azalma ve megaloblast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür.

Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle  şiddetli  dehidre  hayvanlarda  kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için  hastanın  hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli  hallerde   idrarın    alkalileştirilmesi   yoluna    başvurulmalıdır.

Hemopoetik sistem ve böbrekler  üzerine  toksik  etkileri vardır.  Yeni  doğan  hayvanlarda  dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir.

Sülfonamidler kanama eğilimini artırdığından dolayı tedavi vitamin K ile  desteklenmelidir. Özellikle  Doberman  ırkı  köpeklerde  olmak  üzere, bazı hayvanlarda artrite  neden  olabilir. Nadiren de olsa  damar  içi (İV) uygulamayı takiben atlarda  respiratorik ve  kardiyak şok meydana gelebilir. Bu sebeple  ürün vücut  ısısında  olmalı  ve  enjeksiyon   mümkün olduğu  kadar yavaş yapılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diüretiklerle  birlikte veya hemen sonrasında kullanılmamalıdır. Trimetoprim, furosemid ile geçimsizdir.  Ayrıca  methenaminler ve  antasitler ile  birlikte  kullanılmaz. Sülfanamidler, Para-aminobenzoik  asit  (PABA) ve  yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain, benzokain, butokain gibi yerel anestezikler  ve prokain penisilin G  ile antagonistik etkilidir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B vitaminleri ile  bunların  ön maddeleri olan  glutamik   asit ve   metiyonin   gibi   amino asitler, pürinler,   timidin ve  serin’de Sülfonamidlerle antagonistik etki oluşturabilir. Potasyum tuzlarıyla da beraber kullanılmamalıdır. Jelatin, albumin, pepton ve serum proteinleri Sülfonamidlerin etkisini engellediklerinden   beraber kullanılmamalıdır.Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de Sülfonamidlere antagonist  etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER , TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tekrarlayan, çok yüksek  dozlarda  kullanıldığında kristaluri, konvülsiyon  ve  halsizlik  oluşabilir. Bu durumda  tedavi  kesilmeli  ve  bikarbonat yada  laktatlı  ringer  çözeltisi  infüzyonlarıyla  böbreklerden  atılım  sağlanmalıdır.  

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben  eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler         14 gün süreyle   kesime sevk edilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle  elde edilen inek, koyun  ve  keçi   sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ilaçlara duyarlılığı olanlarda, şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği, hemopoetik sistem bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kardiak aritmi olan atlarda  kullanılmaz.

Gebelikte kullanım: Sülfanamid-diaminoprimidin karışımları plasentayı geçerler. Gebe köpeklerde tedavi dozlarında yan etkisi görülmemiştir. Gebe atlarda güvenliliği çalışılmamıştır. Tavsiye edilen dozlarda aygırlarda spermatogenesis üzerinde farkedilir bir değişiklik görülmemiştir. Gebe rat ve farelerde çok yüksek dozlarda teratojenik etki belirlenmiştir.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.  Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sülfonamidlere duyarlılığı  olduğu  bilinen kişiler ağız, deri  ve  inhalasyon yoluyla  ilaca maruz  kalmamalıdır. Deriye temas halinde derhal bol su  ve sabunla yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25°C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti ; 20 ml, 50 ml, 100 ml  ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 13.02.2006

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 19.12.2005 – 15 / 062

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.