VET-ENRO
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Vet-Hek
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VET-ENRO
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ Berrak, açık sarı renkli çözeltinin her ml.si 100 mg Enrofloksasin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VET-ENRO Enjeksiyonluk Çözelti'nin etkin maddesi olan enrofloksasin; sığır ve koyunlarda kullanılan, üçüncü kuşak florokinolon grubu bir geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Bir bakteri enzimi olan DNA-giraz enzimini inhibe ederek, bakterilerin ölümüne neden olur. Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü bakterisidal etkisi vardır. Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Moraxella spp., Acinobacter spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Campylobacter spp., Citrobacter spp., Haemophilus spp., Ehrlichia spp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus spp., penisiline direçli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium spp., Chlamydia spp., V.cholerae, Mycoplasma spp.'dir. Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium spp., Bacteroides spp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Enjeksiyon yerinden kolay emilen enrofloksasin yaklaşık bir saat içinde plazmada pik konsantrasyona çıkar.Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür ve hücresel zarları kolay geçebilir.Doku konsantrasyonları plazmadaki seviyesinden daha fazladır. Genellikle 3 saatlik bir eliminasyon yarı ömrü göstermekle birlikte renal bozukluğu olan hayvanlarda bu süre 10 saati bulabilir. Vücuttan atılması temel olarak böbrekler yoluyla gerçekleşir.

KULLANIM SAHASI Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma'lar tarafından meydana getirilen pleuropneumonia, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosis'de ve diğer yumuşak doğu hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU Kasiçi enjekte edilir. Genel farmakolojik doz : 2,5 mg / kg canlı ağırlık/gündür. Pratik olarak 1 ml / 40 kg canlı ağırlığa verilir. Etkili bir sağıtım için tedaviye 3-5 gün devam edilir. Şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda doz 5 mg/kg'a çıkartılmalıdır. Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 10, koyunlarda 5 ml'den fazla ilaç uygulanmamalı, uygulanması gerekiyor ise toplam miktar bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER Özellikle hızlı gelişme dönemindeki genç hayvanlarda eklem kıkırdağı bozukluklarına neden olabilir. Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkiyelebilir. Kinolonlar teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerin yarı ömürlerini uzatır. Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI Ġlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 14 gün geçmeden sığırlar, 10 gün geçmeden koyunlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresinceye son ilaç uygulamasını takiben 8 sağım (4gün) boyunca elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamahdır. Ġnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir. Damızlık olarak kullanılacak olan genç hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Kinolonlar istenmeyen etkileri nedeniyle gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Deri ve göze teması halinde derinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Kinolonlara duyarlılığı olan kişiler ilaçla temastan kaçınmalıdırlar. Aşırı miktarda ilaca maruz kalınması halinde güneş ışığından korunulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 C ) ve ışıktan koruyarak saklayınız. İmal tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Atlarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 20,50 ve 100 ml.lik amber renkli cam şişelerde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.