ADVOCİNE 180
Etken Maddeler Danofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Sığır
Firma Zoetis
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Advocin 180
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ: Advocin 180 enjeksiyonluk çözelti her ml’sinde 180 mg Danofloksasin mesilat içeren berrak, steril ve akışkan enjeksiyona uygun bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Danofloksasin geniş spektrumlu aktiviteye sahip sentetik bir florokinolondur. Danofloksasinin antimikrobiyal aktivitesi mikrobiyel DNA gyrase ve topoisomerase IV enzimlerinin inhibe edilmesine dayamr. inhibe edici etki enzimatik reaksiyonlarm ikinci asamasmda gerçekleşir ve DNA’nın ayrılma ve tekrar biraraya gelme fonksiyonlarını engeller. Danofloksasin diğer florokinolonlarla ortak bir mekanizma ile, DNA ve enzim arasında kalıcı bir kompleks olusturur. Bunun sonucunda DNA’nın replikasyonu ve transkripsiyonu sona erer. Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Moraxella spp., Acinobacter spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Campylobacter spp., Citrobacter spp., Haemophilus spp., Ehrlichia spp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus spp., penisiline direcli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium spp., Chlamydia spp., V.cholerae, Mycoplasma spp.’dir. Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, Requi, Mycobacterium spp. orta derecede duyarlılık gösterir. Anaerobik kokların çoğu, Clostridium spp., Bacteroides spp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Advocin 180 enjeksiyonluk çözelti uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinden hızla emilir. Bioyararlanım yaklaşık % 90’dır. Eleminasyon kinetiğinde ruminasyona başlamamış (yarı ömrü 12 saat) ve ergin hayvanlar (yarı ömrü 4 saat) arasında farklılık|ar söz konusudur. Akciğer, enterik doku ve lenfatik dokuda yüksek konsantrasyonlar elde edilir. Deri altı yolla 6 mg/kg vücut ağırlığı dozda tek bir uygulamadan sonra, maksimum doku ve plazma konsantrasyonlarına 1-6 saatte ulaşılır. Akciğer ve enterik dokuda ulaşılan konsantrasyonlar, plazma konsantrasyonundan yaklaşık 4 kat fazladır.

Advocin 180 KULLANIM YERi ve ENDiKASYONLAR

Advocin 180 enjeksiyonluk çözelti Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni tarafından oluşturulan sığır solunum yolu hastalığının ve danofloksasine duyarlı Eschericia coli tarafından oluşturulan akut mastitis ve enterik enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deri altı yada damar içi yolla 6 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/30 kg vücut ağırlığı) bir enjeksiyon olarak uygulanır. Solunum yolu ve buzağı ishali semptomları görülmeye devam ederse, veteriner hekim tarafından gerekli görüldüğünde ilk uygulamadan 48 saat sonra 6 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda 2. uygulama yapılabilir. Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan sığırların tedavisi için, doz her enjeksiyon bölgesine 15 ml’den fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı yolla uygulama sonrasında enjeksiyon bölgesinde Şiddetli olmayan yangısal bir cevap oluşur. Oluşan lezyonlar 30 güne kadar kalıcı olabilir. Flurokinolon kompleksinin presipitasyonuna bağlı olarak böbrek tubüllerinde hafif seyirli interstitial yangı gözlenebilir. Özellikle hızlı gelişme dönemindeki genç hayvanlarda eklem kıkırdağı bozukluklarına neden olabilir. Yüksek dozların (50 mg/kg) eklem kıkırdak dokusunda erezyona neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gelisme çağındaki hayvanlarda doğru dozun uygulanmasına dikkat edilmelidir. Eklem hastalığı ve kıkırdak gelişim bozukluğu olan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fluorokinolonların kloramfenikol ve rifampin ile birlikte uygulandıklarında antogonistik bir etkileşim gösterdikleri görülmüstür. Aluminyum ve magnezyum içeren antacid preparatlar fluorokinolonların emilimini azaltırlar. Fluorokinolon preparatların karaciğer mikrosomal enzim aktivitesini azaltmasına bağlı olarak. theophylline ve kafein gibi preparatların eleminasyon yarı ömrü uzayabilir. Staphylococcus. enterococcus ve pseudomonas’a bağlı enfeksiyonların tedavisinde beta-laktam, aminoglikozid ve vankomisin ile birlikte kullanıldığında sinerjitik bir etki görülür. Barbiturat ve iyonofor antibiyotiklerle birlikte kullanıldıklarında yan etkilerin oluşması muhtemeldir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (ikas); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 8 gün geçmeden buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Fluorokinolon grubu ilaçlara duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlara uygulanmamalıdır. Damızlık boğalarda güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

Gebelikte kullanım: Ürünün gebe ineklerdeki güvenliği çalışılmamıştır. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Sıçanlarda oral yolla 150 mg/kg/gün dozun 3 jenerasyon boyunca uygulanmasının gebelik oranında düşmeye yol açtığı görülmüştür. Fare, tavşan ve sıçanlarda yapılan çalışmalar teratojenik ve embryotoksik bir etkinin olmadığını göstermiştir.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekim’e danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve sure asılmamalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacın uygulanması esnasında bir şeyler yenip içilmemelidir. Deri ile kontak durumunda, vakit geçirmeden su ve sabun ile bölge yıkanmalıdır. Kaza ile göze temas meydana gelirse, gözün vakit geçirmeden temiz suyla yıkanması gereklidir. Kullanımdan sonra elleri yıkayınız.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Fluorokinolonların kullanımının toksik şok sendromu ile ilişkisi olduğu bilindiğinden köpeklerde kullanılmamalıdır. Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

DOZ AŞIMI

Önerilen dozun 3 katı uygulandığında, nasal ve ocular mukozada eritemler oluşmuş ve yem alımı düşmüştür. Daha yüksek dozlarda eklem kıkırdağında hasar ve bazı vakalarda paresis gözlenmiştir. Florokinolonların yüksek dozu hayvanlarda konvülziyon, defekasyon, ürinasyon ve emesis’e neden olmaktadır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orjinal ambalajında 30 C ’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü 24 aydır. İlk kullanımdan itibaren 28 gün süreyle aktivitesini sürdürür. Renk değişikliği oluşan Şişeler kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 50,100 ml’lik amber renkli cam flakonlarda sunulmustur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner hekim muayenehaneleri ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 10.00.2015

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NUMARASI: 02.09.20039/810

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE İTHALATÇININ ADI VE ADRESİ: ZOETİS HAYVAN SAĞLIĞI LTD. ŞTi., F. Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka lki Sit. Kule 2 Kat:2 Ümraniye/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra. de Camprodon s/n°, Finca La Riba Vall de Bianya 17813 Gerona İspanya

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.