AMOXİGENTA
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin) | Gentamisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar At | Sığır
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Amoxigenta

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

Amoxigenta Krem – beyaz renkte homojen süspansiyonun her mI’si; 150 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 40 mg Gentamisin’e eşdeğer Gentamisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Amoxigenta Enjeksiyonluk Süspansiyon, amoksisilin ve gentamisinin ir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kombinasyondur. Her iki etkin madde Gram (+) ve Gram (-) bakteri er üzerinde sinerjistik bir bakterisit etkiye sahiptir.

Diğer bütün beta-Iaktamlargibi amoksisilinde bakterisidal etkilidir. Bakteri duvarı metabolizmasıyla özellikle deana yapısal eleman o an peptidoglikanla etkileşerek peptidoglikan biyosentezinin son basamağında bulunan enzimlerden Transpeptidaz ve DD-karboksipeptidazı inhibe ederek bakteriostatik etki ve morfolojik değişimi arttırır. Bakteri erin amoksisiline duyarlılığı şu şekildedir:

Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sppfleri de içeren çoğu Gram (+) bakteriler (Strep. agaIactiae, S.canis, S.zooepidemicus, S.dysgalactiae, S.suis, S.uberis, Bacillusantıracis,Actinomyces sp., çoğu Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostıi ium sp., çoğu Fusobacterium sp, bazı Bacteroides sp.) bazı Gram (-) aeroblar (Haemophi us somnus), Borrelia sp., Leptospira sp,ActinobaciIIus sp, Haemophilus s p., Moraxella sp, Pasteurella sp, Mannheimia haemolytica. 0rta duyarlı bakteriler. Actinobacillus sp, Moraxella sp., Pasteurella sp, Proteus spp., Rhodococcus equi, Enterococci , Serpulina sp Dirençli bakteriler: Bacteroidesfragilis, BordeteIIa bronchiseptica, Citrobacter spp., Enterobacterspp, Klebsiella spp, diğer Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa. Penisilinaz salgı ayan bakterilerde amoksisiline karşı dirençlidir.

Gentamisin Micromonospora purpurea’nın fermentasyonu ile elde e ilen aminoglikozid grubu antibakteriyel olup bakterisit etkilir.

E.coli, Proteustürleri, Citıobactertürleri (indol negatifve pozitif), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Serratia, Enterobacter grubunun türleri, (itrobacter türleri, Salmonella ve Shigella türleri, penisilin ve metisiline dayanıklı Staphaureus üzerine etkilidir. Ancak Streptococcus sp’lerinde aralarında bulun uğu diğerGram (+) bakteri er, bazı Pseudomonas sp. ve anerob bakterilerdirençlidir.

0ral yoldan verilen gentamisin sindirim kanalından çok az emilir. Sistemik enfeksiyonların sağaltımında parenteral olarak ve özellikle de kas içi (I.M.) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyon yerlerinden hızla emilir ve serbestçe vücuda dağılır. Parenteral yoldan verilen dozun ortalama %801 12 saat içinde idrara geçer. İdrardaki yoğunluğu kandakinin 10-100 katına ulaşabilir. Gentamisin büyük oranda idrarla atılır. Çok az olarakta safra ve sütle e atılır.
Amoksisilin enjeksiyon yerlerinden hızlı bir şekilde emilerek yarım saat içinde etkili kan yoğunluğuna ulaşır. Emilen ilaç kısmı karaciğer, akciğer, solunum yolları, kaslar, safra, pleural ve synovial sıvılar dahi olmak üzere, vücudun bütün sıvı ve dokusal kesimlerine geniş ölçekte dağılır.

Amoksisilin beyin zarlarının yangılı durumlarında serum ila değerlerinin %10-60’ı oranları arasında beyin-omurilik sıvısına geçer. Göz küresi sıvısı, gözyaşı, ter ve tükürük salgısında oldukça düşük derişimlerde bulunur. Daha düşük düzeylerde olmak üzere süte de geçer. Amoksisilin başlıca tübüler salgılama mekanizmasıyla böbrekler aracılığıyla atılır. Küçük bir kısmı penisiloik aside hidrolize olarak etkisiz metabolitleri halinde ve büyük bir bölümü de değişmeden atılır.

KULLANIM YERİ

Amoxigenta, Sığır ve atlarda amoksisilin ve gentamisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum, sindirim, ürogenital sistem ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece sığır ve atlarda derin kas içi onla kullanılır. Pratik olarak buzağı ve taylarda her 10 kg canlı ağırlık için günde 1 ml, sığır ve atlarda her 50 kg canlı ağırlık için günde 5 ml uygulanır. Buzağı ve taylarda 5 ml, sığır ve atlarda 20 ml’ den fazla uygulamalar farklı bölgelere yapılmalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Özellikle küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır. Kesinlikle doz aşımına gidilmemelidir. Damar içi yolla uygulanmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Hipovolemik hayvanlarda aminoglikozidlerin zehirliliği artmaktadır. Bu nedenle böyle hayvanlarda aminoglikozidlerle tedavi esnasında bu husus göz önünde bulundurularak, hastanın rehidrasyonunun sağlanması tavsiye edilir. Gram (-) bakteriyel enfeksiyonların aminoglikozidlerle tedavisi sırasında kandaki endotoksin düzeyinin artarak şoka neden olabileceği unutulmaması ve bununla ilgili önlemlerin alınması tavsiye edilir. Tüm aminoglikozidler kan basıncını ve kalp debisini düşürür, kalp hızını yavaşlatırlar. Ayrıca kan total kalsiyum seviyesini düşürürler. Hayvanın yaşı, şok, asidoz, akut renal yetmezlik, hepatik disfonksiyon, sepsis, daha önceden
aminoglikozidlere maruz kalınmış olunması, elektrolit imbalansı, hipotansiyon aminoglikozidlere duyarlılığı arttırır. Diğer ilaçlarla olabilecek etkileşimleri nedeniyle ilaç geçimsizliği bölümü okunmalıdır.

İSTENMEYEN IYAN ETKİLERİ:

Amoxigenta, Aminoglikozidlerin böbrek ve işitme organları üzerine ciddi istenmeyen etkileri vardır. Ayrıca nöromüsküler blokaja neden olurlar. Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafılaksi ve kollapstır. Ayrıca daha azşiddet’te ama sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateşve anjionörotik ödem gibi) görülebilir. Anafılaksi oluşursa epinefrin ve/veya oksijen I.V. steroid uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır. “ne böbreklere zararlı etkileri olan tetrasiklinler, sülfonamidler gibi ilaçlar iIe nöromüsküler blokaj yapıcı diğer ilaçlarla, anesteziklerle ve nonsteroidal antienflamatuvarlarla birlikte kuIIanıImamaIıdır. Demir preparatları, furosemid, amfoterisin B, polimiksin B, vankomisin, sefalotin ile birlikte kuIIanıImaIarı durumunda böbrek ve iç kulak üzerindeki toksik etki artar. Gentamisin ampisilin sodyum, furosemid, sefalotin sodyum, heparin sodyum, sefapirin sodyum ile kuIIanıImamaIıdır. Penisilinler, fenikoIIer
ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Probenesid penisilinlerin atılımını yavaşlatır, diüretikler ise hızlandırır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Aminoglikozidlere, penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda, özellikle böbrek ve/veya karaciğeryetmezliği,denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım: Gebelikte fetal ototoksisiteye yol açabileceğinden kuIIanıImamaIıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYIÇININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böer birdurumda ilaçve prospektüsü ile doktora başvurunuz. KuIIanımdan sonra elleriniziyıkayınız.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda sindirim sistemine yönelik muhtemel ciddi yan etkileri nedeniyle kuIIanıImamaIıdır.

DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER:

Aminoglikozidlerle tedavi sırasında doz aşımı yapılmamalıdır. Doz aşımında nöromüsküler blokajı önlemek için edrofonyum (0,5 mg/ kg), kalsiyum horit (10-20 mg/kg), kalsiyum glukonat (30-60 mg/kg) veya neositigmin (100-200 mcg/kg) seçeneklerinden biri kullanılabilir. Renal toksisiteyi durdurmak için aminoglikozid uygulanması durdurulmalı, diüresisi sağlamak amacıyla poliiyonik sıvı tedavisi uygulanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 2yıldır. Orijinal ambalajında, 15-25°(‘de, ışıktan uzakortamlarda saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ml, 100 ml ve 250 mI’Iik renksiz cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.