AMPROVİD
Etken Maddeler Amprolyum
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Tavuk
Firma Santavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Amprovid
Oral Çözelti
Veteriner Antikoksidiyal – Vitamin
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Bileşimi: AMPROVİD Oral Çözelti, koyu sarı-açık kahverengi renkli berrak çözeltinin her ml’si 240 mg Amprolyum’a eşdeğer 271,1 mg Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amprovid oral Çözelti’nin etkin maddesini teşkil eden amprolyum; başlıca birinci nesil şizontlar üzerinde etkilidir, böylece merozoitlerin gelişmesini engeller. İlacın gametositler (eşeyli dönem ) ve sporozoitler üzerinde kısmen etkisi vardır.

Yüksek yoğunluklarda tiamin’in varlığında, amprolyum’un koksidiler üzerindeki etkisi ortadan kalkar. Bu nedenle kanatlı rasyonlarında bulunan tiamin’in, amprolyum ile antagonizması söz konusu olur. Amprolyum, oral yolla verildikten sonra özellikle bağırsak sisteminin enfekte bölümlerinde hızlı ve tam bir emilim gösterir. Emilen amprolyum’un hemen hemen tamamı aktif şekilde başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.

K3 vitamini, karaciğerde protrombin sentezinin gerçekleştirilmesi ve kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonlardan sorumludur. Kanın pıhtılaşması ile ilgili yakın ilişkisi nedeniyle, koagülasyon vitamini, antihemorajik vitamin ve protrombin faktör adlarıyla da tanımlanmaktadır. Oral uygulamayı takiben sindirim kanalından emilen K3 vitamini direkt kan dolaşımına geçerek geniş ölçüde vücuda dağılır. Vücuttan idrar ve safra yoluyla atılır.
KULLANIM YERİ ENDİKASYONLARI

Amprovid Oral Çözelti; broiler ve yumurtacı tavuklarda Eimeria türlerinden E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima ve E. mivati’nin neden olduğu Koksidiyosis’in sağatılması ve korunması amacıyla kullanılır.

Amprovid KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Amprovid Oral Çözelti hayvanların içme sularına 120-240 mg/litre dozunda katılarak, ağız yoluyla uygulanır.
Pratik doz: 1 litre AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca 500 ml Amprovid Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak tedavinin devamı sağlanır.
Tekrar eden enfeksiyonları önlemek için doz 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 250 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı su verilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Amprovid Oral Çözelti, içme suyuna katılmadan önce su sisteminin temizce yıkanması ve suyun her türlü katkı maddesi ve kontaminasyondan arınması sağlanmalıdır.

Amprovid Oral Çözelti, hayvanların günlük su tüketimleri göz önünde bulundurulacak şekilde, günlük doz 2’ye bölünerek, 12 saat arayla uygulanmalıdır. Uygulama süresi önerilen süreden fazla olmamalıdır.

Amprovid Oral Çözelti; verilen tavuklardan elde edilen yumurtalardan çıkan civcivlerin bir kısmında zayıflık görülebilir.

Damızlıklarda kuluçka randımanı olumsuz etkilenebilir.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Parazitlerde olduğu gibi, konakçıda da Vitamin B1 etkisini ters çevirerek Vitamin B1 yetersizliğine neden olabilir.
Önerilen dozlarda kullanıldığında yem tüketimi, ağırlık artışı ve fertilite üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
Uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı Vitamin B1 eksikliği yapabilir.

Amprovid İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

• Amprolyum, vitamin B1 antagonisti olduğu için vitamin B1 içeren preperatlarla aynı anda kullanılmamalıdır.
• Amprolyum etopabat ile sinerjistiktir. Özellikle E. maxima’ya karşı etkinlik artar.
• Sülfadiazin ile sinerjistiktir. Bütün koksidia türlerine karşı etkinliği arttırır.
• Amprolyum, tiaminle (Vitamin B1) yarışmalı şekilde koksidilerin gelişmesini engelleyen veya durduran bir maddedir. Bu sebeple, yemde fazla miktarda tiamin bulunması ilacın etkisini zayıflatır ve hatta tümüyle engelleyebilir. Etkisi, parazit metabolizmasındaki tiamin’in taklit edilmesi esasına dayanır. Bu iki bileşik arasında yapısal yönden çok yakın bir benzerlik bulunduğundan, yüksek yoğunluklarda bulunan Amprolyum; tiamin’in, parazit koksidilerce kullanılmasını engeller. Böylece konakçıdan daha yüksek boyutlarda tiamin gereksinmesi olan parazit koksidilerde şiddetli bir yetersizlik baş gösterir. Sonuçta gelişme ve çoğalmaları inhibe edilen parazitler, konakçı vücudunun savunma mekanizmaları tarafından yok edilirler.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Önerilenden daha yüksek uygulanan dozlarda (500 mg/kg c.a. ve üzerinde), polinöritislerin oluşumuna sebep olabilir.

Önerilen dozun 2 – 4 katı ve daha yüksek dozların birkaç hafta uygulanması sonucunda zayıflama, vitamin B1 noksanlığı ile bağlantılı olarak ayakta duramama, ataksi, opistotonus gibi polinöritis belirtileri görülebilir.
Farmakolojik antidotu vitamin B1’ dir. 1 kg vücut ağırlığı için 1 – 10 mg dozunda yemlere veya içme sularına vitamin B1 ilavesi tavsiye olunur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. İlaç uygulamasını takiben eller bol su ile yıkanmalıdır. Deri ve gözlere ilaç sıçradığında hemen bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Güneş ışığından koruyarak (15-25 °C ) arasındaki oda ısısında muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz polietilen şişe ve 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L’lik beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.