BACTİMOX LA
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Sanovel
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BACTİMOX LA
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Bactimox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon krem beyaz renkli steril, yağlı ve akışkan bir süspansiyon olup beher ml'de 150 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksisilin trihidrat, ß-laktam halkası içeren geniş spektrumlu yarı sentetik bir penisilindir. Bakterisidal etkisini bakteri hücre duvarının yapısal elemanı olan peptidoglikanla etkileşerek peptidoglikan biyosentezinin son basamağında bulunan enzimlerden transpeptidaz ve DD-carboxypeptidazı inhibe ederek gösterir. Bakterinin lizisi çoğu zaman, duvarı oluşturan elementler arasındaki bağları hidrolize eden enzimlerin (otolizin, N-asetilmuramil-L-alanin amidaz ve muramidaz) aktivasyonu sonucu meydana gelir. Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp.’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus, Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Mannheimia haemolytica). Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigenitalis, Serpulina sp. Campylobacter sp., Enterococci., Rhodococcus equi.. Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır. Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica. Penisilinaz salgılayan bakteriler de amoksisiline karşı dirençlidir. Kas içi yolla verildiğinde uygulamadan sonra çok kısa bir sürede emilen amoksisilin yaklaşık 2 saat sonra serumda pik seviyeye ulaşır. Kan ve dokulara hızlı ve iyi bir şekilde dağılır. Özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür. İdrar ve safra yoluyla aktif etkin madde halinde atılır. Bactimox LA’nın yağlı süspansiyon tarzındaki farklı formülasyonu, amoksisilinin belirtilen dokulardaki bakterisit etkisinin 48 saat devamını sağlar.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik ödem gibi) görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Betalaktamlar genel olarak aminoglikozidlerle sinerjist olarak etkilidirler. Ancak betalaktamlar ile aminoglikozidler eş zamanlı uygulanacağı zaman aynı enjektör kullanılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından dolayı, antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler. Allopurinol gibi ürik asit sentezi inhibitörleri, kutanöz reaksiyon oluşumu riskini artırırlar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Amoksisilin oldukça güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve kronik toksisitesi düşüktür, karsinojenik ve mutajenik etkisi bildirilmemiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen sığır sütü ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi koyun ve sığırlarda 50 gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle sütü insan tüketimine sunulan koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve sefalosporinlere aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Damar içi yolla kullanılmamalıdır. Anüri veya oligoüri ile seyreden ciddi renal bozukluklarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından uzak, 25°C’nin altında ve dondurulmadan muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 3 yıldır. Açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklamak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Ürün prezervatif madde içermemektedir, kullanım sırasında kontaminasyondan koruyunuz.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda ve ergin atlarda kontrendikedir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 50 ve 100 ml'lik şeffaf cam flakonlarda sunulmaktadır. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.