DOMİTOR
Etken Maddeler Medetomidin
Farmasötik Grup Analjezik | Anestezik | Sedatif
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

 

Domitor
 Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner sedatif-analjezik

BİLEŞİMİ

Domitor® enjeksiyonluk çözelti, her ml'de etkin madde olarak 1 mg medetomidin hidroklorid içeren berrak ve renksiz bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Domitor'un etken maddesi medetomidine bir imidazole derivatıdır. Medetomidine, noradrenalin'in arabuluculuk ettiği sinir impulslannın iletimini inhibe eden bir a2 - agonistidir. Medetomidine merkezi ve periferal sinir sisteminde hem pre hem de postsinaptik adrenerjik a2 reseptörlerine etki etmektedir. Merkezi sinir sistemindeki ana etkisi sezgi seviyesinin azaltılması ve ağrı eşiğinin yükseltilmesidir. Medetoınidine'in sedasyon ve analjezik etkileri doza bağlıdır.

Medetomidine kardiyovasküler sistemde hem merkezi (kan basıncı ve kalp atımını azaltır) hem de direk periferal olarak a2 reseptörlerine (artan kan basıncı ve sisteınik dolaşım direnci) etki eder. Artan kan basıncı 15 dakika içinde normal seviyeye yada biraz üstüne döner. Peripheral venaların kontraksiyona uğradığı durumlarda, mukoza] ınembranlar soluk yada siyanotik bir hal alabilir. Bazı bireylerde kaslarda lokal tikler oluşabilir. Kan şeker seviyesi yükselir. Hayvana uygulamanın oda sıcaklığı yada daha düşük çevre sıcaklıklarında yapıldığı durumlarda, vücut sıcaklığı düşer.

Medetomidine uygulama sonrası hızla absorbe edilir. Kas içi uygulama sonrası pik plazma konsantrasyonlarına 30 dk.'da ulaşılır. Plazmada medetomidine'in büyük çoğunluğu plazma proteinlerine bağlı kalır (% 85-90). Yağda eriyen bir madde olarak merkezi sinir sistemine kolaylıkla geçer. Organizmada yarılanma öınrii 1-2 saattir. Medetomidine karaciğerde metabolize edilerek elemine edilir ve idrar ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

İlaç uygulanan hayvanlarda etkinin derecesi ve devamı, öncelikle doza ve enjeksiyon şekline bağlıdır. Deri altı gevşek bağ doku içi veya yağ dokuya yapılan enjeksiyonlarda emilim yavaş, atılım çabuk olduğundan arzu edilen etki temin edilmeyebilir. Ayrıca hayvanların uyumaları sırasında rahatsız edilmemesi ve dış uyarımların en aza indirilmesi, istenilen etkinin tam olarak şekillenmesinde biiyük önem taşır. Analjezik etki, damar içi enjeksiyonlarda hemen, adale içi enjeksiyonlarda 5-10 dakika sonra tam olarak ortaya çıkar. Kedi ve köpeklerde çok ağrı veren müdahalelerde, analjezi yeterli gelmeyebilir. Bu durumlarda başka preparatlarla kombinasyon da düşünülmelidir.

Kardiyopulmoner koınplikasyonları olan hayvanlarda Domitor ve ketamin kombinasyonu dikkatli uygulanmalıdır. Solunum depresyonu, kalp hastalıkları, böbrek ve karaciğer bozuklukları, şok veya diğer stres şartları altındaki takatsiz hayvanlarda Domitor kullanılırken hayvanlar kontrol altında bulundurulmalıdır. Bradikardi ve özellikle yatan hayvanlarda istenmeyen salivasyon durumu, medetomidin enjeksiyonundan 10 dakika önce K.İ yol ile 0.05 mg/kg Atropin sülfat verilerek önlenebilir.

İlacın damar içi verilmesi veya uygulama yapılmadan hayvanın 6-24 saat açlık rejimine tabi tutulması bulantı ve kusmayı önemli ölçüde azaltır. Damar içi enjeksiyon yavaş yapılmalıdır. Gerektiğinde etkinin uzatılması için birinci enjeksiyondan 10-30 dakika sonra ikinci enjeksiyon yapılabilir. Ancak etkinin uzatılması için verilen toplam doz dördüncü kullanım dozunu geçmemelidir. Damar içi ilaç kullanımında etki daha çabuk oluşmasına karşın etki süresi kısadır.

Solunumun herhangi bir sebeple durması halinde, tekrar başlatılması ve normale döndürülmesi için göğüs duvarının her iki elle ritmik sıkıştırılması (suni solunum ) faydalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Medetomidine'in etki mekanizması kalp atımında ve solunum sayısında azalmaya neden olmaktadır. Kedi ve köpeklerde enjeksiyondan bir-kaç dakika sonra kusma görülebilir. Bazı hayvanlarda kas titremeleri, siyonitik mukozalar, kaslarda tikler ve sese karşı duyarlılık gözlenebilir. Köpekler I ve II seviyelerinde iletim blokları geliştirebilirler. Akciğer ödemi nadir bir yan etki olarak rapor edilmiştir. Sedasyon ve anesteziden çıkışta bazı hayvanlarda diuresis görülebilir. Hiperglisemi, termoregülasyon bozukluğu ve nadiren dönüşümlü lokal doku irritasyonları görülebilir. Domitor'un ketamin ile kombinasyonunun bazı kedilere kas içi yolla uygulanmasının ağrıya neden olduğu bildirilmiştir. Vücut ağırlığı 10 kg'den düşük olan köpeklerde yukarıda belirtilen yan etkiler daha sık görülmektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ketamin ve butorfanol haricindeki ürünlerle birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Diğer anastezikler ile kombinasyon halinde kullanıldığında, kullanılan anesteziğin kontrendikasyonları ve istenmeyen etkileri göz önüne alınmalıdır. Preanestezik kullanımda kullanılan diğer santral sakinleştirici ilaçların (sedatifler, enjeksiyon anestezikler, hipnotik ilaçlar, analjezikler ve inhalasyon anestezikilaçlar gibi) etkilerinin Domitor ile artacağı dikkate alınmalıdır. Bu ilaçların kullanımında doz ayarlanmalıdır. Domitor'un etkisi atipamezol uygulaması ile oltadan kaldırılabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tavsiye edilenden yüksek doz kullanımı genellikle sedasyon ve anesteziden daha uzun sürede çıkış ile sonuçlanır. Az sayıda hayvanda dolaşım ve solunum yolu depresyonu gözlenebilir.

Doz aşımına bağlı olarak sedasyon ve anesteziden çıkışın uzadığı durumlarda, hayvanın sessiz ve çevre sıcaklığının ılık olduğu bir ortamda kendine gelmesi sağlanmalıdır. Hayvanın hipotermik olduğu durumlarda, vücut sucaklığmın türe özgü seviyeye getirilmesi iyileşmeyi hızlandırır. Dolaşım ve solunum yolu depresyonunun olduğu durumlarda, oksijen verilmesi endike olabilir. Atropin uygulaması kalp atımını düzenlemek için kullanılabilir.

Medetomidine'in etkileri spesifik anitdot olan Antisedan kullanımı ile giderilebilir. Antisedan'ın aktif maddesi olan atimapezole bir a2antagonistidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Aşağıda belirtilen durumlarda medetomidin kullanılmamalıdır.

  • Sindirim sisteminin mekanik problemleri (sindirim borusunda tıkanıklık, mide torsiyonu vb.)
  • İlerlemiş kalp hastalıkları
  • Karaciğer ve böbrek fonskyion bozuklukları
  • İdrar yollarında tıkanıklık bulunan hayvanlarda
  • Şeker hastalığı
  • Sempatomimetik ilaçların kullanıldığı hayvanlar
  • Akciğer, kalp rahatsızlığı olanlarda

Gebelikte kullanım

Domitor'un gebe hayvanlarda kullanımı yeterli sayıda hayvan üzerinde çalışılmamıştır. Bu sebeple gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kullanımı esnasında tavsiye edilen doz ve kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR

Deri ve mukoz membranlar ile kontaktan sakınılmalıdır. Uygulama geçirgen olmayan eldivenler kullanılarak yapılmalıdır. Kontrak meydana gelmişse, temas eden deri ve mukoza! bölge bol su ile yıkanmalıdır. Domitor ile sedasvon sağlanan hayvanlarda dıştan gelen uyarılara karşı tepme, ısırma gibi ani korunma tepkileri gelişebilir. Kazara uygulayıcının kendine enjeksiyon yapması durumunda prospektüsle birlikte hekime başvurulmalıdır. Kombinasyon maksadıyla kullanılan preparatlar için imalatçı firmalar tarafından prospekttislerde yapılan tavsiyeler burada da geçerlidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ambalaj usulüne uygun şekilde imha edilmeli, başka amaçla kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 °C) muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır, ilk uygulamadan sonraki 3 ay içinde kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutıı içerisinde 10 mlMik renksiz cam flakonlarda sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.