EKOFLOX %10
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Kuzu | Sığır
Firma Ekomed
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs
Ekoflox %10 Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Ekoflox %10 hafif sarımsı renkte berrak enjeksiyonluk çözelti halinde olup, her ml’si 100 mg enrofloksasin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ekoflox %10 yüksek bakterisit etkiye sahip bir ürün olup, florokinolon türevi olan enrofloksasin içerir. Gram-negatif, gram-pozitif bakteriler ve mikoplazmaları etkiler. Enrofloksasin bakteri DNA’sının üremesinde önemli bir role sahip DNA giraz enzimini (topoizomeraz II) inhibe ederek bakterinin ölümüne yol açar.
Başlıca duyarlı bakteriler:
E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir. 
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps.maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
İlacın parenteral yolla verilmesini takiben uygulandığı yerden hızla emilip, ortalama 1 saat içerisinde en yüksek plazma seviyesine erişir. Akciğerlerde ilaç konsantrasyonu plazma değerinin 4 katına kadar çıkar. Bakterisit etkili plazma ve doku yoğunluğu 24 saat sürer. Enrofloksasin immun sistem üzerine baskı yapmadığı için tedavi sırasında hayvanın direncinde kırılma olmaz. Enrofloksasin’in biyolojik yarı ömrü 2 ila 6 saat arasındadır. Enrofloksasin değişime uğramadan büyük oranda böbreklerden idrar yoluyla ve az bir kısmı da safra/gaita yoluyla atılır. İdrarda esas olarak değişmemiş halde, az miktarda da metabolitleri, siprofloksasin ve glukuronid halinde, safra da ise metabolize olmamış halde bulunur.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakterilerle mikoplazmaların oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Salmonella enfeksiyonları : Koyun Salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis.
Pasteurella enfeksiyonları : Koyun ve sığır pasteurellosu.
Kolibasillosis enfeksiyonları : Kuzu ve buzağı septisemileri, enteritisleri.
Mycoplasma enfeksiyonları : Sığırların bulaşıcı pleuropneumoniası, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları.
Ekoflox %10 viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde Ekoflox %10’un tavsiye edilen farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, pratik dozu günlük 40 kg canlı ağırlık için 1 ml‘dir. Ürün kas içi (IM),deri altı (SC) veya damar içi (IV) olarak uygulanır. Tedaviye üç gün boyunca devam edilir.
Kuzu 20 kg 0,5 ml
Koyun 40 kg 1,0 ml
Buzağı 100 kg 2,5 ml
Dana ve düveler 200 kg 5,0 ml
Sığır 400 kg 10,0 ml
Ürün sığırlarda deri altı, kas içi ve damar içi verilebilir. Koyunlarda ise deri altı veya kas içi kullanılmalıdır. Bir enjeksiyon noktasına sığırlarda 10 ml, koyunlarda 5 ml’den fazla ürün uygulanmamalı, uygulanması gerekiyorsa toplam doz ikiye bölünerek ayrı yerlere uygulanmalıdır. Şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda ve salmonellosis’de 5 mg/kg/canlı ağırlık dozunda (1 ml/20 kg canlı ağırlık) 5 gün süreyle kullanımı tavsiye edilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifamisin; peristaltik hareketleri bloke edici ilaçlar ile ters yönlü etkileşim, teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerle etkileşim yapabildiğinden birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Terapötik endeksi geniş olup tedavi dozlarında zehirlenmelere rastlanmaz. Yüksek dozlarda ve hızlı bir şekilde verildiği zaman böbreklerde hasar oluşturabilir. Fazla miktarlarda ilaç alan hastaların bol su içmeleri ve idrar alkali oranlarının arttırılması gerekir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI
Atlarda ve damızlık olarak kullanılacak genç hayvanlarda kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebe sığırlara gebeliğin kritik 4 değişik periyodunda 15 mg/kg dozda 15 gün süreli enrofloksasin uygulanmış ve reprodüktif parametrelere bir yan etki oluşturmamıştır. Köpeklerde doğumdan 14, 45 ve 90 gün önceden başlayan, 10 günlük 5-15 mg/kg canlı ağırlık/gün enrofloksasin uygulamalarında libido, gebelik oranı ve doğum yavru sayısı üzerine bir etkisi görülmemiştir. Yine köpeklerde gebeliğin ilk 10 gününden başlayarak laktasyonun ilk 28 gününü de kapsayan çalışmalarda yan etkisi görülmemiştir. Rat ve şinşilalarda teratojenik etkisine rastlanmamıştır. Rat ve şinşilalarda fötoktoksik doz sırayla 50 ve 25 mg/kg canlı ağırlık olarak belirlenmiştir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kinolonlara duyarlılığı olan kişiler ilaçla temastan kaçınmalıdırlar. Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalı ve ilaç ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve nadiren kedilerde 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda retinal toksisite nedeniyle görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik Tip II amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.