TETRAMEZATİN
Etken Maddeler Oksitetrasiklin | Pektin | Dimethyl Sulfoxide (Dmso)
Farmasötik Grup Antibakteriyel | Antikoksidiyal
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Kedi | Köpek | Kuzu | Oğlak | Tay
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TETRAMEZATİN
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal

BİLEŞİMİ

Tetramezatin, açık sarı renkli suda eriyen tozdur. 1 ölçek 2.5g Tetramezatin;
Sülfadimidin sodyum  2 g
Oksitetrasiklin HCL    0.3 g
Pektin                   0.2 g içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tetramezatin'in bileşiminde bulunan, sülfadimidin sodyum ve oksitetrasiklin additif etki göstermektedir. Bu etki sayesinde iki antibakteriyel madde, birbirinin etki derecesini potansiyalize ederek daha yüksek terapötik sonuçların alınmasını olanaklı kılar.

Tetramezatin'in içerdiği Sülfadimidin sodyum, geniş antibakteriyel aktiviteye sahip bir sülfonamiddir. PABA'dan dihidrofolik asit sentezlenmesini engelleyerek folik asit sentezini kesintiye uğratır ve bakterilerde DNA sentezine engel olur. Tetrasiklinler grubundan olan oksitetrasiklin ise mikroorganizmalardaki 30S ribozomal alt ünitesine bağlanarak aktivite göstermektedir. Ribozoma bağlandıktan sonra amino-asil-tRNA'nın ribozom kompleksine bağlanmasına engel olur. Bu yolla da bakterinin protein sentezini bozarak etkisini gösterir. Oksitetrasikline duyarlı bakteriler aşağıdaki gibidir;

Gram pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp., Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.ye etkisi değişkendir.

Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M.hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Sülfadimidin genel olarak Gram pozitif bakterilere etki eder;

Bacillus sp., E.rhusiopathiae, L.monocytogenes, Streptococcus sp., Chlamydia sp., Coccidia, Cryptosporidium, Pneumocystis carinii oldukça duyarlıdır. Enterobacteriaceae (Enterobacter sp., E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp.), Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp. ve Pseudomonas sp'ye etkisi kazanılmış direnç nedeniyle değişkendir.

Clostridium sp., anaerobik koklar, Mycobacterium sp., Mycoplasma sp., Rickettsia sp., Pseudomonas aeroginosa ve spiroketlere karşı etkili değildir.

Tetramezatin, sindirim sisteminden hızla emilip 2-8 saat arasında plazma doruk yoğunluğuna ulaşır, dokulara dağılır ve vücuttan oldukça yavaş atılır. Tek dozla 24 saat devam edebilen etkili bir kan konsantrasyonu sağlar. Sülfadimidin'in % 35-50'si, oksitetrasiklinin ise % 20-60 kadarı ilk 24 saat içinde idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK VE BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabileceğinden, şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.

Ruminasyonu başlamış gevişenlerde rumen florasını olumsuz etkileyeceğinden kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uzun süreli kullanımlarda süper enfeksiyonlara sebep olabilir. Anorexia, depresyon, hematuria, kristalüri, renal kolik, sık idrara çıkma ve kandaki üre azot miktarının yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir. Renal ya da üriner sistemle ilgili bir rahatsızlık ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemapoietik sisteme olumsuz etkileri vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu konu göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Hemopoetik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatotoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini arttırdığından dolayı tedavi, vitamin K ile desteklenmelidir. Ayrıca tetrasiklinlerin diş ve kemik gelişimi periyodunda kullanılması renk bozukluklarına neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristaluriye neden olabilir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Tetrasiklinler, betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Metoksifluranın böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glikonat, kloramfenikol sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır.

Yemleme esnasında veya yemlemeyi takiben verildiğinde, veya ortamda süt ve süt ürünleri ile kalsiyum, aluminyum, mangan, çinko gibi iki veya üç değerli minerallerin bulunması durumunda emilme oranı önemli ölçüde azaldığı için, bu türden uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu tür ürünlerden en az 2 veya 3 saat önce veya sonra verilmelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU

Özellikle yüksek dozlarda kullanılması sırasında olmak üzere, sindirim kanalı mikro-florasını bozabilir. Oksitetrasiklin ve sülfadimidin farmakolojik yönden oldukça güvenli maddelerdir. Ağızdan oksitetrasiklin dozu 400 mg/kg'ı geçmedikçe herhangi bir akut toksisite ile karşılaşılmaz. Ama, özellikle yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanım sırasında, yukarı belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir. Sülfadimidin genellikle güvenli bir maddedir; ama, seyrek de olsa, yukarıda belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARIYLA İLGİLİ UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben kuzu ve buzağılar 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Sülfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Kullandıktan sonra kapağı sıkı olarak kapatınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sülfonamidlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50 ve 100 g'lık bal renkli cam şişede, 2.5 gramlık şeffaf ölçekle birlikte karton kutuda piyasaya sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.06.2004

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 23.03.1972-3/250

İMAL YERİ: Nobelfarma İlaç San. A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.