BLOTİC %7
Etken Maddeler Sipermetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

Blotic® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, 1 ml .sinde 70 mg sipermetrin içeren, sarı-açık kahverengi renkte, kendine has özel kokulu yoğun bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bu ürünün aktif maddesini oluşturan sipermetrin cis/trans izomerlerinin 50/50 karışımından oluşan, piretroid Tip II grubundan sentetik bir piretroid türevidir. Sığır, koyun, keçilerde ve barınaklarda sıklıkla karşılaşılan başlıca; sert ve yumuşak keneler, uyuz etkenleri, kan emici bitler, yapağı biti ve diğer bit çeşitleri ile kırmızı kümes akan, yara kurtlan ısırıcı ve kan emici sinekler, karasinekler yüz sineği, boynuz sineği vb.sinekler ile zararlı böcek çeşitlerine yönelik oldukça geniş bir antiparaziter spektrum sergiler. Blotic® %7, bir temas ve mide zehiri olarak etkimek suretiyle, parazitlerde aşın uyarılma ve hareket uyumsuzluklarından sonra hızla ölümlerine sebep olur. Hızla gelişen güçlü insektisidal etkinliğiyle duyarlı parazitlerin hem ergin ve hem de larval şekilleri üzerinde etkili olur. İlaç, duyarlı parazitlerdeki yıkımlayıcı enzimatik etkilere ve çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğundan, 3-4 hafta ve hatta bazı duyarlı parazit çeşitlerine karşı daha uzun süreli kalıcı ve koruyucu etkinliğe de sahiptir. Keza, etkilenmiş ergin kenelerin yumurtlama etkinliğini baskılar.

Sipermetrin aktif maddesi, hedef hayvanlara doğrudan banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulandığında deriden çok az emilir. Emilen sipermetrin hayvan vücudunda hızla metabolize edilerek (fenoksibenzoik asit ve siklopropan metabolitlerine ayrıştınlır) kolayca atılabildiğinden, hayvansal gıdalarda kalıntı sorununa yol açmaz. Sipermetrinin hedef hayvanlardaki toksisitesi son derece düşüktür. Zehirliliği izomer şekline göre değişir; genellikle cis izomer şekli daha zehirlidir. Dünya Sağık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre toksisite sıınıfi II olan maddeler arasında yer alan sipermetrin, önerilen sağaltım dozlarında ve uygulama seçeneklerinde akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaz. Nitekim, ratlarda Oral LD50 değeri 891 mg/kg ve dermal LD50 değeri de 400 - 4000 mg/kg canlı ağırlık arasında saptanmıştır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

BLOTİC® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, sığır, koyun ve keçilerde yaygın biçimde karşılaşılan olgun ve farklı gelişme evrelerindeki tek ve çok konakçılı keneler: (íxodidae ailesinden Rhipicephalus spp., Boophilus spp.,Hyalomma spp.jxodes spp., Dermacentor marginatus, Otobius megnini, Amblyomma maculatum'dan oluşan sert keneler ile Argasidae ailesinden Ornithodoros lahorensis'den oluşan yumuşak keneler), Uyuz etkenleri (Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes spp. ve diğer akarlar), Kan emici bitler: Anapluralar'dan Haematopinus spp. ve Linognathus spp, Yapağı bitleri: Malophagalar'dan Damalinia spp ve koyun sinek biti; Melophagus ovinus Diğer bit türleri; Solenopotes capillatus,, Bovicola bovis, B. ovis,, Menopon gallinae, Dermanysus gallinae , Pireler, Yara kurtları: Calliphora, Lucilia, Chrysomia ve eksternal miyazise sebep olan diğer yara kurtlan, Isırıcı, sokucu ve kan emici sinekler: Musca autumnalis: yüz sineği; Hydrotaca irritarıs: koyun kafa sineği, Haemotobia irritarıs: boynuz sineği, Musca domestica: karasinek mücadelesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

BLOTIC® %7 Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat, veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,sığır, koyun ve keçilere, banyo, püskürtme, ıslatma ve yıkama şeklinde uygulanır. Belirtilen uygulama çözeltilerinin hazırlanması aşamalarında ön karışımlarının hazırlanmasına gerek yoktur. Formülasyon şeklinin bir gereği olarak BLOTİC® %7 önerilen oranlarda doğrudan suya ilave edilip karıştırıldığında homojen ve kalıcı bir emülsiyon oluşturur. Sığır, koyun ve keçilerde farmakolojik etkin madde doz seviyesi banyo çözeltileri için 52.5 mg/litre, ıslatma ve püskürtme çözeltileri için 70 mg/litre'dir. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Hayvan türleri

Parazit çeşitleri

Uygulama şekli

Blotic® %7

Sığır, Koyun, Keçi

Kene, uyuz, miyazis etkenleri, bit ve diğer böcekler

Banyo

1 ton suya 750 ml veya 100 litre suya 75 ml

Sığır, Koyun, Keçi

Keneler, uyuz, miyazis etkenleri

Islatma ve püskürtme

1 ton suya 1 litre, 100 litre suya 100 ml

 
Banyo şeklindeki uygulamalar sırasında hayvanlar girip çıktıkça azalan suyun takviyesi ve ilacın etkin yoğunluğunun korunabilmesi için, ilave edilecek suya katılacak ilaç dozunun uygulama doz tablosunda belirtilenden 1 kat daha fazla (1 ton suya 1.5 litre) olması gerekir. Ayrıca, uygulamalar sırasında aşırı derecede kirlenme olacağından, banyoluktaki suyun en geç 5 gün içinde boşaltılması, uygulama devam edecekse çözeltinin taze olarak hazırlanması tavsiye olunur. Hayvanlarda etkili bir sağaltım ve dış parazit kontrolünün yapılabilmesi ve yeterince uzun süreli koruyucu etkinin elde edilebilmesi için emülsiyon halinde sulandırılmış ilaç parazitlerin bulunabileceği bütün vücut bölgelerine yeterince uygulanmalı ve deriyi ıslatabilecek şekilde yapağı ve kıl örtüsünün içine yayılması sağlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hayvanlara yönelik banyo, püskürtme ve ıslatma şeklindeki uygulamalar açıkta veya yarı açık ortamlarda yapılır. Elle ıslatmada hayvanın başı ve ayakları dahil, bütün vücudunun deri ve kıllarının, gerektiğinde elle ovuşturularak, iyice ıslanması sağlanmalıdır. Mera mevsiminde hayvanların 3-4 hañada bir; ahır, ağıl mevsiminde ise, ihtiyaç duyuldukça ilaçlanması önerilir.

Gebelikte Kullanım: BLOTIC® % 7 nin embriotoksik, teratojenik ve mutajenik etkisi yoktur. Koç katımı ve gebelik dönemlerinde kullanılabilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Duyarlı hayvanlarda kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu insektisitler parazitlerin piretroidleri parçalayıcı esteraz enzim sistemlerini inhibe edici etkileri olduğundan, kombine halde kullanıldıklarında piretroidin stabilitesini ve antiparaziter etkinliğini artırırlar. Ancak, emilme olduğu takdirde, konak hayvanda piretrodleri parçalayan karaciğer mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkinlikleri sebebiyle, piretroidlerin konak hayvana yönelik toksik etkilerini de kısmen artırabilirler. Kuvvetli alkali ortamlarda stabilitesi nisbeten düşük olduğundan kalıcı etki süresi ¿salabilir.

DOZ AŞIMI BELİRTİLERİ, ÖNLEMLER VE ANTÍDOT

Sipermetrinin evcil hayvanlarda toksisiteşi düşüktür. Doz aşımı veya hatalı kullanma halinde salivasyon, ürkeklik, irkilme, ataksi, tremor ve konvulsiyon belirtileri ortaya çıkar. Öldürücü dozda sipermetrin myelin ve akson dejenerasyonuna yol açar. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (ijc^ıjs.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edüen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edüen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRAENDİKASYON

1 aylıktan küçük yavrularda, hasta, güçsüz ve etken maddeye karşı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uygulama sırasında eldiven kullanınız. Uygulama bitiminde ellerinizi ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkayınız. Uygulama sırasında bir şey yiyip içmeyiniz. Sigara içmeyiniz. Zehirlenme belirtisi ortaya çıktığında derhal hekime başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında (25 "C'nin altında) doğrudan güneş ışığına karşı korunabilen ortamlarda, kendi ambalajlarında ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edilir. Ateşten uzak tutunuz. Raf ömrü: imal tarihinden itibaren 60 aydır. Blotic ile hazırlanan püskürtme ve yıkama çözeltileri, kapalı kaplar içinde tutulmak kaydı ile, 2 hafta içinde kullanılabilir. Banyolukta arta kalan kirli ilaç çözeltileri en fazla 3 gün içinde kullanılabilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Bal arıları ve su ürünleri için çok toksik olduğundan artakalan banyo, püskürtme ve yıkama çözeltileri ve kullanılmış ilaç şişelerindeki artıkların, sulara ve göletlere karışmamasına dikkat ediniz. Atık maddeleri dip sularına karışmayacak şekilde gömerek veya yakarak imha ediniz (sipermetrin toprakta 2-4 ay içinde tamamen yıkımlanarak zararsız hale gelir.)

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml, 500 ml ve 1000 ml emülsiyon ihtiva eden beyaz plastik şişe/karton kutularda, 5 litrelik beyaz renkli Coex Bidon ve 5 ve 20 litrelik teneke kutu içinde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.