COLVASONE
Etken Maddeler Deksametazon (Dexamethasone)
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Kedi | Köpek | Sığır
Firma Sanovel
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

COLVASONE
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

Colvasone Enjeksiyonluk Çözelti partikül içermeyen, berrak, renksiz, steril bir çözelti olup beher ml'sinde 2 mg deksametazon sodyum fosfat ve prezervatif olarak benzil alkol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Colvasone Enjeksiyonluk Çözelti içeriğindeki Deksametazon sodyum fosfat, mineralokortikoid etkinliği olmayan ve etkileri bakımından prednizolona benzeyen bir sentetik kortikosteroiddir. Başlıca glukojenik ve antienflamatuar etkilere sahip olan deksametazon bu etkilerinden antienflamatuar etkisini, fibroblast etkinliği ve granuloma şekillenmesini engelleyerek meydana getirir. Glukojenik etkisini ise periferde glukoz kullanımını inhibe ederek, kanda glukoz seviyesini yükselterek ve karaciğerde depo glikojen içeriğini artırarak gösterir. Tüm uygulama yollarından kolay emilir. Parenteral uygulamayı takiben 30 dakika içerisinde pik plazma seviyesine ulaşır ve farmakolojik etkinliğini gösterir. Emilen ilacın büyük bir bölümü idrar yoluyla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Enfeksiyon durumlarında, antibakteriyel ilaç desteği sağlanmadan kullanılmamalıdır. Viral enfeksiyonlar ve canlı virüslerle aşılama yapıldığı dönemlerde kullanılmamalıdır. Tek sefer uygulanan yüksek dozlar iyi tolere edilirken, uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. şiddetli yan etkiler görüldüğünde ilaç uygulaması kesilmelidir. Atlarda, arthritis, bursitis, tendosinovitis sağaltımında, ana tedaviyi destekleyici olarak; steril şartlarda, yangılı eklemden verilecek ilaç hacmi kadar sıvı içeriği çekildikten sonra yangılı eklem veya kese içine uygulanabilir. Kortikosteroidlerin antienflamatuar etkisi, enfeksiyon belirtilerini gizleyebileceğinden, ilaç uygulanan hayvanlar yakından izlenmelidir. Akut ve kronik enfeksiyonların kontrol altına alınabilmesi için, ilaç uygun bir antibakteriyel tedavi ile birlikte uygulanmalıdır. Kortikosteroidlerin kullanımı; doza, süreye ve ilaç özelliğine bağlı olup, ilacın kesilmesini takiben, endojen steroid üretiminin inhibisyonu ortaya çıkabilir. Gebeliğin ilk ve son 3’er aylık dönemlerinde kullanılmaları, fötüs ölümüne, abortusa, retensiyo sekundinariuma ve metritise yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Amfoterisin B, asetozolamidler ve furosemid ve tiazidler gibi diüretiklerle birlikte kullanıldıklarında hipokalemiye neden olabilirler. Antidiabetiklerle birlikte kullanıldıklarında antihipoglisemik etki, barbitüratlarla kullanıldıklarında potasyum kaybı riski, kortikosteroid ve NSAİD’lerle birlikte kullanıldıklarında gastrointestinal ülserasyon riski artar. Metoklopramidlerle birlikte kullanıldığında saldırganlık oluşabildiğinden geçimsizdir. Deksametazon; pentobarbital, primidon, fenitoin, karbamazepin, proklopromazin, efedrin, rifampisin ve vankomisin ile geçimsiz olduğundan, bu ilaçlarla birlikte kullanılamaz.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Kortikosteroid uygulamalarının uzadığı durumlarda hayvan dikkatli şekilde gözlenmelidir. Yüksek dozlarda ve tekrarlayan uzun süreli kortikosteroid kullanımlarında, timus ve adrenal bezler etkilenir. Genç hayvanlarda uzun süre yüksek dozlarda kullanım büyümeyi geciktirebilir. Kortizol düzeyinin kanda aşırı yükselmesi vakaların %80-90’ında polidipsi, poliüri ve ayrıca polifaji’ye (cushing benzeri vücut yağlanması) sebep olur. Deksametazon, belirgin şekilde sodyum ve su tutulmasına sebep olmadığından, polidipsi ve poliüri görülme olasılığı düşüktür. Uzun süreli kortikosteroid kullanımında, hayvanın vücut kıl örtüsü incelir veya kısmen dökülür (alopesia areata). Pigment kümeleşmesine bağlı olarak deri rengi koyulaşır. Bu sebeple önerilen dozlar aşılmamalı ve tedavi kademeli olarak durdurulmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirebilirler. Vücut bağışıklığını ve direncini zayıflatabilir veya enfeksiyon çıkışlarını şiddetlendirebilir. Viral enfeksiyon varlığında, hastalığın gelişimini hızlandırabilir. Sağmal hayvanlarda süt verimini düşürebilir. SAP ve SGPT yükselişi, kilo kaybı, iştahsızlık, idrar artışı ve sık işeme (köpeklerde), nadiren kusma ve kanlı ishal (kedilerde), topallık (atlarda), kemiklerde erime, mide bağırsaklarda tahribat ve ülser, pıhtılaşma yeteneği ve tromboz eğiliminde artma, kan şekerinde artış, potasyum kaybı, yün ve kılların özelliklerinin kaybolması, huzursuzluk ve kas güçsüzlüğü gibi yan etkileri rapor edilmiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Şeker hastalarında, osteoperozisde, kalp ve böbrek yetmezliklerinde, kornea ülserlerinde kulanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15- 25°C arasındaki oda ısısında ve kuru bir yerde muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 2 yıldır. Açılan flakonlar belirtilen şartlar altında muhafaza edilmek koşuluyla 28 gün boyunca kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.