WORMTAL
Etken Maddeler Febantel | Pirantel Pamoate | Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Köpek
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

WORMTAL
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

WORMTAL Oral Tablet, açık sarı renkli, ortasından çentikli tablet şeklinde olup her tablet; 50 mg Praziquantel, 144 mg Pirantel pamoat, 150 mg Febantel ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

WORMTAL Oral Tablet köpekler için hazırlanmış, üç aktif maddenin dengeli bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmuş geniş spektrumlu bir antihelmentiktir

Praziquantel izokinolin bileşiklerinden geniş spekturumlu anticestoidal (şeritlere karşı) etkili bir ilaçtır. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engelleyip parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Praziquantel ile şeritin (cestod) tamamında çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunu sonucunda barsağa gömülü çengeller serbest kalır ve barsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Praziquantel’in biyolojik yarılanma ömrü 3 saat olup %77 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve %80’ni ilk 24 saatte vücuttan atılır Metabolitleri köpekte %66 dolayında idrar ile atılmaktadır. Praziquantel uygulandıktan sonra %75 ila %100 oranında hızla emilir ve 30 dakika sonra maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır ve vücut dokularına dağılarak, karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

Pirantel pamoat tetrahidroprimidin türevi ürünlerdendir ve yuvarlak kurtların (nematodların) mücadelesinde kullanılır. Parazitleri sinirsel iletişimlerini etkileyerek yok eder onların neuro-musculer reseptörlerine bağlanır çok yavaş çözülür, parazitleri felç ederek vücut dışına atılmasını sağlar. Uygulamadan 4-6 saat sonra pirantel miktarı plazmada 0,6 mm/ml’ye ulaşmakta, 96 saat sonra bileşik büyük oranda vücuttan metobolize olarak %15 dolayında idrar ile, diğer kısmı ise dışkı ile atılmaktadır.

Febantel ön benzimidazollerden olup, fenilguanidin bileşiğidir. Parazitlerin enerji metabolizmasını bozmak sureti ile nematodları yüksek derecede etkiler. Mitokondriyal reaksiyonların baskılanması ve glikoz transport sisteminin bozulmasına yönelik etki (fumarat redüktaz enzimi inhibisyonu) sadece helmintlerin tüm gelişme dönemlerine sınırlı olmayıp, larva içeren yumurtaları da kapsar. Febantel oral alımından sonra organizmada metabolize olarak, fenbendazol ve oksfendezola dönüşür. %20 dolayında idrar ve geri kalan kısım ise dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Toxacara’ların kontrolü için, doğuran köpekler doğumdan iki hafta sonra başlamak üzere sütten kesilene kadar her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Köpek yavruları doğumun dördüncü haftasından itibaren 12 ci haftaya kadar her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Daha sonra ise tedavi her 3 ayda bir tekrarlanmalıdır, bu tedavi dişi köpeklerde ve yavrularda uygulanabilir.

İlaçlama D. caninum enfeksiyonu olan hayvanlarda iki hafta aralıklarla, Echinococcus granulosus hayat siklusunu kırmak için 45-60 gün aralıkla, E.multiocularis hayat siklusunu kırmak için 30-45 gün aralıkla yapılır.

Ergin köpeklerin rutin paraziter tedavileri her üç ayda bir yapılmalıdır. Şayet yoğun bir yuvarlak kurt enfeksiyonu varsa tedavi 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Cestod enfeksiyonlarının başarısı için dış parazit mücadelesi de yapılmalıdır. Ara konakçı kontrolü sağlanmadığı takdirde şerit tedavisi tekrar edilmelidir.

Gebelikte Kullanım: Febantel, gebe hayvanlara gebeliğin ilk 2/3’lük dönemi içinde teratojenik etki göstermektedir. Gebe köpeklerde doza dikkat edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Pirantel tuzlarına karşı hayvanların tahammülü tavsiye edilen dozlarda oldukça iyidir. Praziquantel’in köpeklerde kullanılmasında çok nadir ve ciddi olmayan kusma, iştahsızlık ve ishal vakaları görülmüştür. Pyrantel embonat’ın Febantel’in defalarca doz aşımı halinde bile köpeklerde çok iyi tolere edilir ve istenmeyen yan etkiler görülmemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Dexamethasone uygulaması praziquantelin serum konsantrasyonunu azaltabilir. Piperazin, organofosfor bileşikleri ve Levamizol ile beraber kullanılmamalıdır

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Wormtal Oral Tablet ’in içerdiği üç etkin madde de toksisiteleri düşük olarak sınıflandırılmıştır. Ürün 6-10 kat dozda uygulanmış ve herhangi bir toksikolojik belirtiler görülmemiştir. Nadirde olsa, diyare, sancı ve kusma görülebilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Gebe hayvanlarda tavsiye edilen dozu geçmemelidir. 4 Haftalıktan küçük köpek yavrularında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzak tutunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C nin altında ve kuru yerde saklanmak şartıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 48 aydır.

TİCARİ TAKTİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde; 10 tabletlik (1), 20 tabletlik (10×2), 30 tabletlik (10×3), 40 tabletlik (10×4), 50 tabletlik (10×5) blister ambalajlar halinde satışa sunulur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.