BAYTRİL %10
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimi

Hafif sarımtrak ve partikülsüz her 1 ml Baytril %10 çözelti 100 mg Enrofloksasin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Baytril %10 enjeksiyonluk çözeltinin aktif maddesi enrofloksasin, florokinolon grubu antibiyotiklerden olup, özellikle yüksek bakterisidal etkiye sahip antibakteriyel bir ilaçtır. Bu maddenin geniş antibakteriyel aktivite spektrumu mikoplazmalar, gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile birlikte anaerobik patojen bakterileri içerir. Enrofloksasin, DNA'nın üremesinde önemli rol oynayan bakteriyel jiraz enzimine etki ederek onun görevini yapmasına mani olur. Bu enzimin inhibe edilmesi bakteriyel sentezlerin belli dönemlerini bloke ederek fonksiyonel bozukluklara sebep olur; bu da bakterinin ölümüne yol açar. Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.'dir.

Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Baytril, uygulamadan 0,5-2 saat sonra, uygulanış metoduna bakılmaksızın maksimum serum seviyesine ulaşır ve 24 saat süre ile hep aynı terapötik seviyede kalır. Enrofloksasin lipofilik özelliğinden dolayı, lipid içeren dokulara iyi derecede penetre olur. Özellikle fagositler içinde birikme özelliğinden dolayı hücre içi enfeksiyonların sağaltımında oldukça etkilidir. Biyotransformasyon karaciğerde olur.

Enrofloksasin değişmemiş olarak yada siprofloksasin ve diğer kinolon metobolitlerine dönüşerek dışkı ve idrar ile atılır. Araştırmalar sonunda ratlar için LD50 değeri terapötik dozun (2.5 mg/kg) 2000 katı olarak tesbit edilmiştir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Sığır ve koyunlarda duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma sp. tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonları, diğer yumuşak doku enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Sığır ve koyunlarda başlıca Mycoplasma enfeksiyonları (Sığırlarda bulaşıcı pleuropneumonia, koyunlarda

Agalaksia gibi), E.coli enfeksiyonları (Colibacillosis, Colisepticemia gibi), Salmonellosis (Salmonella abortusu ve enteritisi), Pasteurellosis enfeksiyonlarında, ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; Baytril %10 enjeksiyonluk çözelti deri altı, kas içi ve intravenöz olarak kullanılabilir. Baytril'in tavsiye edilen günlük dozu 2.5mg/kg canlı ağırlık hesabı ile (40 kg canlı ağırlık için 1 cc.) 3 gündür. Sadece şiddetli üst solunum sistemi hastalıklarında ve Salmonellosis'de 5 mg/kg canlı ağırlığa (her 40 kg. canlı ağırlık için 2 cc.) 5 gün süreyle tavsiye edilmektedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Laboratuvar hayvanları (ratlar, fareler, kobaylar) üzerinde yapılan uygulamalar terapötik dozun 10 misli fazla dozların verilmesi ile tespit edilmiştir. Kanın kompozisyonu üzerine, kan glikozu ve serum trigliseritleri üzerine ve kanın koagülasyonu üzerine hiçbir menfi etkisi olmadığı ortaya konmuştur. İdrarda ve elektrolitlerde yine hiçbir değişiklik olmamıştır. Merkezi sinir sistemi üzerindeki araştırmalar açık bir araz göstermemiştir.

Antialerjik özelliklerinin tesbiti için yapılan invitro testlerde, peritoneal hücrelerin büyük çoğunluğunda ne antialerjik ne de pseudoalerjik etki görülmemiştir. Kardiovasküler sistem üzerinde yapılan toksikolojik çalışmalar yine olumsuz bir etki olduğunu göstermemiştir. Bütün bu çalışmalar Enrofloksasin'in normal tedavi dozlarında ve normalden yüksek dozlarda, vital parametreler üzerinde herhangi bir yan etkisi olmadığını göstermektedir. DNA üzerinde yapılan bozuklukları tesbit için Unscheduled DNA Synthesis testi uygulanmıştır. Bu test sistemleri Enrofloksasin'in hiçbir mutajenik etkisi olmadığını göstermiştir. 210mg/kg ve 875mg/kg dozlarda uygulanınca fötüsün canlı ağırlığında hafif düşme olmuştur ki bu en küçük hayvana en yüksek doz uygulanması sonucudur. 50mg/kg c.a. üzerinden tatbik edilen Enrofloksasin'in erkek ratlar ve onların yavrularına hiçbir yan etkisi olmamıştır. Enrofloksasin'in mutajenik etkisi üzerindeki çalışmalar Salmonella mikrozome test (Amest-test) ve Çin hamsterlerinin ovariel hücreleri üzerinde (CH-HGPRT leri mutasyon tayini) yapılmıştır ve negatif çıkmıştır.

Gebelikte kullanım: Gebe sığırlara gebeliğin kritik 4 değişik periyodunda 15 mg/kg dozda 15 gün süreli enrofloksasin uygulanmış ve reprodüktif parametrelere bir yan etki oluşturmamıştır. Köpeklerde doğumdan 14, 45 ve 90 gün önceden başlayan, 10 günlük 5-15 mg/kg canlı ağırlık/gün enrofloksasin uygulamalarında libido, gebelik oranı ve doğum yavru sayısı üzerine bir etkisi görülmemiştir.

Yine köpeklerde gebeliğin ilk 10 gününden başlayarak laktasyonun ilk 28 gününüde kapsayan çalışmalarda köpeklerde yan etkisi görülmemiştir. Rat ve şinşilalarda teratojenik etkisine rastlanmamıştır. Rat ve şinşilalarda fötotoksik doz sırayla 50 ve 25 mg/kg canlı ağırlık olarak belirlenmiştir.

İSTENMEYEN /YAN ETKİLERİ

Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir. Kinolonlar teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerin yarı ömürlerini uzatır.

Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler+trimetoprim arasında aynı yönde (sinerjistik);fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.):Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 14 gün geçmeden sığırlar, 10 gün geçmeden koyunlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.İlaçları çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deri ve göze teması halinde derinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Kinolonlara duyarlılığı olan kişiler ilaçla temastan kaçınmalıdırlar.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. 30°C'nin altında oda ısısında saklayınız, güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz ve dondurmayınız.

HEDEF OLMAYANTÜRLER İÇİN UYARILAR

Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ

Kutu içinde 20, 25, 50 ve 100 ml lik teflonize tıpalı, alüminyum kapşonlu kahverengi cam şişelerde.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.