BAYTRİL % 2,5
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

1 ml şeffaf çözelti 25 mg Enrofloksasin ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Baytril %2,5 oral çözeltinin aktif maddesi enrofloksasin, florokinolon grubu antibiyotiklerden olup, özellikle yüksek bakterisidal etkiye sahip antibakteriyel bir ilaçtır. Bu maddenin geniş antibakteriyel aktivite spektrumu mycoplasmalar, gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile birlikte an aerobik patojen bakterileri içerir. Enrofloksasin, DNA'nın üremesinde önemli rol oynayan bakteriyel jiraz enzimine etki ederek onun görevini yapmasına mani olur. Bu enzimin inhibe edilmesi bakteriyel sentezlerin belli dönemlerini bloke ederek fonksiyonel bozukluklara sebep olur; bu da bakterinin ölümüne yol açar. Başlıca duyarlı bakteriler; E. coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetii, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil N. gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V. cholerae, Mycoplasma sp.'dir. Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus,

R. equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Baytril, uygulamadan 0,5-2 saat sonra, uygulanış metoduna bakılmaksızın maksimum serum seviyesine ulaşır ve 24 saat süre ile hep aynı terapötik seviyede kalır. Enrofloksasin lipofilik özelliğinden dolayı, lipid içeren dokulara iyi derecede penetre olur. Özellikle fagositler içinde birikme özelliğinden dolayı hücre içi enfeksiyonların sağaltımında oldukça etkilidir. Biyotransformasyon karaciğerde olur. Enrofloksasin değişmemiş olarak ya da siprofloksasin ve diğer kinolon metabolitlerine dönüşerek dışkı ve idrar ile atılır.

Araştırmalar sonunda ratlar için LD50 değeri terapötik dozun (2.5 mg/kg) 2000 katı olarak tespit edilmiştir.

ENDİKASYONLAR/KULLANIM SAHASI:

Rumen faaliyetleri başlamamış kuzu ve buzağılarda duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle Mycoplasma sp. tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonları, diğer yumuşak doku enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca Mycoplasma enfeksiyonları (Sığırlarda bulaşıcı pleuropneomonia, koyunlarda agalaksia gibi), E. coli enfeksiyonları (Colibacillosis, Colisepticemia gibi), Salmonellosis (Salmonella abortusu ve enteritisi), Pasteurellosis enfeksiyonlarında endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; Baytril %2.5 oral çözeltinin tavsiye edilen dozu günlük 2.5 mg/kg canlı ağırlık hesabı ile 3 gündür. Sadece şiddetli üst solunum sistemi hastalıklarında ve Salmonellosis'de günlük 5 mg/kg canlı ağırlık hesabı ile 5 gün süreyle tavsiye edilmektedir. İlaç ya doğrudan doğruya veya herhangi bir sıvı ile (su vs.) karıştırılarak hayvana içirilir (süt ile karıştırılmamalıdır). Normal doz hayvanın her 10 kg canlı ağırlığı için 1 ml'dir. Eğer hayvanda şiddetli solunum sistemi hastalığı veya Salmonellosis varsa bu doz her 10 kg canlı ağırlık için 2 ml'dir.

Baytril %2,5 oral 100 ml şişelerine monte edilen pompa sayesinde, her basılışta 1 ml oral çözelti verilir. Pompanın ucu ağız boşluğuna ve boğaza doğru yerleştirilerek doza göre pompalanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Rumen florasına olumsuz etkilerinden dolayı rumen faaliyetleri başlamış kuzu ve buzağılarda sistemik tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ:

Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristal len m ey e yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların tarmakokinetiğini etkileyebilir. Kinolonlar teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinlerve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerin yarı ömürlerini uzatır. Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 8 gün geçmeden buzağılar, 10 gün geçmeden kuzular kesime sevk edilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLARI:

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

İlaçları çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Deri ve göze teması halinde derinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Kinolonlara duyarlılığı olan kişiler ilaçla temastan kaçınmalıdırlar.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ:

Kutu içinde 20 ml'lik kilitli kapaklı beyaz polietilen ve kutulu 100 ml'lik ölçekli pompalı polietilen şişelerde.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

İmal tarihinden itibaren raf ömrü 3 yıldır. 15-30°C'de güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylıktan küçüklere ve köpeklerde bir yaşından küçüklere uygulanmaz. 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.