PRİMAMYCİN LA
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Zoetis
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Primamycin LA
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanır

Bileşimi: Primamycin LA Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde magnezyum kompleksi olarak 200 mg oksitetrasikline eşdeğer oksitetrasiklin dihidrat içermektedir. Steril, sarıdan amber rengine kadar değisen renklerde dayanıklı ve konsantre bir enjeksiyonluk çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Oksitetrasiklin kendisine duyarlı mikroorganizmalara karsı ribozomunun 30 S alt ünitesine irreversibl bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe eder ve bakteriostatik bir etki gösterir. Oksitetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir; Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.’ye etkisi değişkendir. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Oksitetrasiklin idrardan ve safradan değişmeden atılmaktadır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan antibiyotiğin bir kısmı bağırsaklardan geri emilerek enterohepatik sirkülasyon sağlar. Bu durum ilacın yarılanma ömrünü 6-10 saat uzatmaktadır. Oksitetrasiklin pleura, periton ve meninksten geçer. Fetus kanında anneninkinin 1/3’ü seviyesine ulaşır. Parenteral uygulamadan sonra, safradaki konsantrasyonu kan plazmasındaki seviyesinin 20 misline çıkar. Bu sebeple, parenteral kullanım sonucu bağırsakta yüksek ve etkili konsantrasyonlarda oksitetrasiklin bulunur. Oksitetrasiklinin antibiyotik aktivitesi vücut sıvıları, serum ve eksudatların bulunduğu ortamda azalmamaktadır.

Primamycin LA Enjeksiyonluk Çözelti kas içi ve deri altı uygulama sonrasında uzun süreli etkili antibiyotik konsantrasyonu sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. Enjeksiyondan sonra ilacın bir kısmı hızla kan dolasımına emilir ve dokulara dağılır. Kandaki pik konsantrasyonuna 4 saatte ulaşılır. İlacın geri kalan kısmı enjeksiyon bölgesinde bir depo meydana getirir ve ilacın buradan yavaş yavaş absorbe olup vücuda dağılmasını temin ederek 3-5 gün süren bir etki sağlar.

Primamycin LA KULLANIM SAHASI ve ENDİKASYONLAR

Primamycin LA Enjeksiyonluk Çözelti sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonlarında, septisemilerde, viral enfeksiyonlar ile beraber seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Bu kapsamda sığır ve koyunlarda baslıca pneumoniayak çürüğüseptisemienteritislerdeEnfeksiyöz KeratokonjunktivitisLeptospirosisListeriosisAnaplasmosis enfeksiyonlarında, ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Primamycin/LA Enjeksiyonluk Çözelti kas içi ve deri altı yolla 20 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/10 kg canlı ağırlık/gün) uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda, ilk uygulamadan 3-5 gün sonra ikinci doz uygulanabilir. Enjeksiyonun büyük kaslara (boyun, sağrı) derin kas içi yolla yapılması önerilir. Sığırlar için 20 ml, koyun için 5 ml’den daha fazla kullanılması gerektiğinde, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlikle uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER / YAN ETKİLER

Gebelikte uzun süreli kullanımı fetusta, kemiklerde ve diste sarı ya da gri rengin oluşumuna neden olabilir. Aynı etki çok genç hayvanlarda da söz konusudur. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinüriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler beta-laktam ve aminoglikozid antibiyotikler ile beraber kullanılmamalıdır. Metoksifluranın nefrotoksit etkisini arttırırlar. Ampisilin sodyum, amikasin sülfat, penisilin, karbenisilin sodyum, kloramfenikol sodyum süksinat, kloksasilin sodyum, meperidin HCI, metisilin sodyum, novobiosin sodyum, oksasilin sodyum, sefalosporinler, sülfadiazin, sodyum barbitüratlar, fenitoin, sodyum proklorperazin, pentobarbital sodyum, prometazin, kalsiyum bilesikleri, hidrokortizon sodyum süksinat, metilprednizolon sodyum süksinat, B grubu vitaminler ile geçimsizlik gösterir. Kalsiyum içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Aşılarla es zamanlı olarak kullanımları önerilmemektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksitetrasiklinin yüksek dozlarının genellikle iyi tolere edildiği görülmüştür. Parenteral yolla yüksek dozun uygulanmasına bağlı olarak enjeksiyondan kısa bir süre sonra bazı hayvanlarda koyu renkli idrar ile karakterize, geçici bir hemoglobinüri görülebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığır, keçi ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, keçi ve koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLAR

At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3’ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Isı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda, 15-25 C arasında saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.